მისამართი: 0186, ქ.თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: (+ 995) (32) (32-05-19)
ელ.ფოსტა: physorgchem@pochta.ru
ინსტიტუტის დირექტორი:
ვლადიმერ ციციშვილი
ინსტიტუტის საპატიო დირექტორი:
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიკოსი გიორგი ციციშვილი
Adress: 5, Jikia str., 0186 Tbilisi, Georgia
Tel: (+ 995) (32) (32-05-19)
E-mail: physorgchem@pochta.ru
director:
Professor, Dr. V.Tsitsishvili
Honorable director: Member of Georgian
Academy of Sciences G. Tsitsishvili