დოლიძე ავთანდილ

 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

            Э.Е. Нифантьев, Р.К. Магдеева, А.В. Долидзе, К.В. Ингороква, Л.О.Самхарадзе, Л.К. Васянина, А.Р. Беккер. Гидрофосфолиривание циклопентенов. Журнал общей химии. 1991, т. 61, Вып. 1, с. 96-106.

            В.Н.Одиноков, О.С.Куковинец, Р.А.Зайнуллин, В.Г.Касрадзе, А.В.Долидзе, Г.А.Толстиков. Синтез диэфиров 2,6-диметил-2(Е)-октен-1,8-диола, проявляющих ювенальную активность.  Журнал органической химии. 1992, т. 28, Вып. 6, с. 1178-1182.

            А.Л.Лапидус, И.Г.Пруидзе, Г.А.Корнеева, М.М.Вартанян, А.П.Родин, Е.В.Сливинский, А.В.Долидзе, С.М.Локтев. Гидроформилирование 2,3- и 2,5-дигидрофуранов в присутствии гомогенного каталитического комплекса на основе AcAcRh(CO2), модифицированного различными фисфитами. Нефтехимия, 1993, т. 33, № 2, с. 102-113.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

59

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

11

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

ნ.ბაღათურია, რ.ბზიავა, ე.ლეკვეიშვილი. ეთეროვანი ზეთების ფოტოქიმიური დეტერპენიზაცია. საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 1995, # 2, გვ. 122-125.

З.Г.Чрелашвили, М.В.Мавров, А.В.Долидзе, А.П.Воронков, Э.П.Серебряков. Синтез 7E,9Z-додекадиенил-1-ацетата, полового феромона  Lobesia botranа chiff. Известия АН Грузии, сер. хим., 1994/1995,  т.  20/21,  № 1­4, с. 71-75.

ე.ლეონიძე, თ.ალავიძე, ა.დოლიძე. ევგენოლის და იზოევგენოლის ქრომატოგრაფიული ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 48-50.

მ.ბუზარიაშვილი, ლ.ტატიაშვილი, თ.ალავიძე, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტენების იზომერებისა და ციკლოჰექსენის ნარევის ქრომატოგრაფიული ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 51-54.

ა.დოლიძე, მ.კვაჭანტირაძე, თ.ალავიძე, ი.მიქაძე. მეთილციკლოპენტანკარბონმჟავის რთული ეთერების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 55-58.

ნ.ზარქუა, გ.ბალარჯიშვილი, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტანონის მიღება და გამოყენება რეპელენტად. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 173-175.

G.Kvartskhava, M.Gverdtsiteli, T.Kovziridze, A.Dolidze. Theoretical Study of Bioactivity Using Algebraic Chemistry. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 1, p. 77-78.

N.Bagaturia, A.Dolidze, R.Chaganava. The Distillation Equipment in the Laboratory of King Vakhtang VI. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 3, p. 537-539.

ა.დოლიძე, ნ.ბაღათურია. საქართველოში მცენარეთა დაცვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენების პერსპექტივის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 16-18.

ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ჩაგანავა. მომწამვლელი და წებოვანი საშუალებების გამოყენების ისტორიისათვის ვახტანგ VI-ის “ქიმიის” მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 19-21.

ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ცისკარიშვილი, ქ.ქოჩიაშვილი. ცნობები ნიადაგის განაყოფიერების შესახებ ძველ საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, 3-4, გვ. 352-357.

А.В.Долидзе, Г.Р.Кварцхава, Р.В.Чедия, Т.Г.Самсония, Л.А.Долидзе. Некоторые вопросы утилизации жидкого ракетного топлива. Georgian Eng. News, 1999, No 3, p. 88-89.

N.Bagaturia, R.Chaganava, A.Dolidze. The Methods of Organoleptic Analysis in the “Chemistry” of King Vakhtang VI. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 2, p. 365-367.

ი.მიქაძე, ვ.კასრაძე, მ.ციცაგი, ა.დოლიძე. 3-მეთილ-2E,Z,4E-დეკადიენის მჟავის გერანილის ეთერის – პოტენციური იუვენოიდის სინთეზი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 65-68.

გ.კვარცხავა, რ.ჭედია, ა.დოლიძე, თ.ქორქია. იუვენალური ჰორმონის ანალოგის – N-(4-ფენოქსიფენოქსი ეთილ)-0-ეთილკარბამატის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 83-87.

ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, მ.კვაჭარტირაძე, ა.დოლიძე. მცენარეთა დაცვის ბუნებრუვი და ქიმიური საშუალებების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, 1-2, გვ. 185-191.

გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე, ე.გუგავა, ა.დოლიძე, ქ.პაპავა. ამინოალდეჰიდური ოლიგომერების საფუძველზე ხორბლის სათესლე მასალის მრავალკომპონენტიანი დრაჟირებულ-კაფსულირებული პოლიმერული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 51-55.

ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ა.ყიფიანი, ა.დოლიძე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების და ტყის ჯიშების მავნე მწერების წინააღმდეგ სასქესო ფერომონების გამოყენების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, 3-4, გვ. 188-193.

И.И.Микадзе, М.В.Цицаги, Р.В.Чедия, А.В.Долидзе. О получении феромона и пиретроидного соединения на основе гераниола. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 120-122.

К.Г.Эбралидзе, Г.Ш.Папава, А.В.Долидзе. Использование тиокарбамид-формальдегидной матрицы для получения многокомпонентных дражированно-капсулированных полимерных композиций. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 131-132.

Г.Р.Кварцхава, А.В.Долидзе, Л.А.Долидзе, Н.У.Ноникашвили, А.В.Кириакиди, Р.В.Чедия. Получение из ракетного топлива смеси ацетилксилидинов и ее применение в качестве стабилизатора растворов пероксида водорода. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 164-165.

К.Д.Курцхалия, Е.М.Бенашвили, Т.Г.Учанейшвили, В.И.Сметанюк, Д.Ш.Шавладзе, Р.В.Чедия, А.В.Долидзе. Некоторые вопросы димеризации пропилена. Georgian Eng. News, 2000, No 4, p. 133-134.

I.Mikadze, V. Kasradze, A. Dolidze. Bilogically Active Compounds Based on Natural Alcohol Components. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 1, p. 65-66.

G. Kvartskhava, R. Chedia, L. Dolidze, A. Dolidze. Utilization of Liquid Propellant. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 2, p. 148-149.

K.Ebralidze, G.Papava, A.Dolidze, E.Gugava. Biodegrading Homogenous and Mixed Matrixes of Aminoaldehyde Type for Microcapsullation of Multicomponent Compositions Containing Biologycally Active Substances. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 3, p. 495-496.

ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. რეპელენტების სინთეზი კოქსოქიმიური ნარჩენების საფუძველზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 265-270.

ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. დიმეთილფტალატის ამინოლიზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 381-383.

ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. რეპელენტების სინთეზი კოქსოქიმიური ნარჩენების საფუძველზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, 3-4, გვ. 265-270.

ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. დიმეთილფტალატის ამინოლიზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 381-383.

N.Bagaturia, A.Dolidze, R.Chagunava. For the History of plant Resourse chemical process in Georgia. Annals of Chemical Society of Georgia, 2001, N 1, p. 54-55.

მ.ციცაგი, ნ.წეროძე, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. 8-დოდეცინ-1-ოლის და 8,10-დოდეკადიინ-1-ოლის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, # 1-2, გვ. 77-80.

ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ა.დოლიძე. მცენარეული წარმოშობის პესტიციდების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, 1-2, გვ. 176-181.

მ.ციცაგი, რ.ჭედია, ნ.წეროძე, ა.დოლიძე. ყურძნის ჭიის ფერომონის სინთეზის სქემის გაუმჯობესება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, # 1-2, გვ. 194-196.

ლ.ტატიაშვილი, კ.გიტისი, მ.სტეფანიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტადიენების კატალიზური სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 230-232.

М.В.Цицаги, Н.П.Церодзе, И.И.Пруидзе, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Новые препаративные формы половых феромонов. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 86-87.

Н.К.Заркуа, Р.В.Чедия, Т.Г.Учанейшвили, И.И.Пруидзе, А.В.Долидзе. Разработка инсектицидно-репеллентных композиций, содержащих природные компоненты. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 170-171.

Г.Р.Кварцхава, А.В.Долидзе, Р.В.Чедия, С.М.Харгелия. Получение препаративных форм некоторых инсектицидов. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 172-173.

А.В.Долидзе, М.С.Жгенти, О.Г.Ломтадзе. О высокооктановой композиции на основе некондиционного ракетного топлива. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 174-175.

М.С.Бузариашвили, Р.В.Чедия, М.В.Цицаги, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе, Получение исходных продуктов для синтеза 4-гидроксикумарина. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 207-208.

А.В.Долидзе, В.П.Цанава, М.С.Жгенти, И.И.Микадзе. Разработка и применение минерального удобрения, полученного на основе окислителя жидкого ракетного топлива. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 212-213.

.ქარქაშაძე, .არეშიძე, .დოლიძე, პირველი კატალიზური ცდები და განზოგადებანი, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2002 , . 2, #3, გვ. 275-278.

რ. ჭედია, ქ. კურცხალია, ნ. ჯალაბაძე, ა. მიქელაძე, ა. დოლიძე. მოლიბდენისა და ვოლფრამის კარბიდების დაფენა მყარ სარჩულზე ორგანული რეაგენტების გამოყენებით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 26-29.

.ტატიაშვილი, .სტეფანიშვილი, .დოლიძე. ბუნებრივი ცეოლითების რკინის იონებით მოდიფიცირების გავლენა ციკლოჰექსანოლის გარდაქმნაზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 39-41.

ა. დოლიძე, მ. ჟღენტი, ო. ლომთაძე, ი. მიქაძე. თხევადი რაკეტული საწვავის უტილიზაცია რუსეთის ყოფილი სამხედრო ბაზებზე საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 125-128.

ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ჩაგუნავა. მომწამვლელი საშუალებების გამოყენების ისტორიის შესწავლისათვის. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 148-150.

ნ.ქარქაშაძე, ა.დოლიძე. ქრ.არეშიძე. ქიმიური კატალიზის ფუძემდებელი საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 151-158.

ნ.ქარქაშაძე, გ.არეშიძემ, ა.დოლიძე. ორგანული კატალიზის მეცნიერული განვითარება საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 159-160.

ლ.დოლიძე, ნ.ქავთარაძე, თ.უჩანეიშვილი, ა.კირიაკიდი, რ.ჭედია, ლ.მცხვეთაძე, ა.დოლიძე. 1,2,3,4-ტეტრაოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრონაფთალინის დიჰიდრატის (ოქსოლინის) მიღების სრული ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 229-233.

მ. ბუზარიაშვილი, მ. ციცაგი, ი. მიქაძე, მ. ჯაფარიძე, ა. დოლიძე. 4-ჰიდროქსიკუმარინის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 242-244.

L.Dolidze, T.Uchaneishvili, N.Kavtaradze, R.Chedia, A.Kandelaki, A.Dolidze. Research of Possibilities of Naphthalene Preparation from the Fraction of Low Debetic Georgian Oils. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 245-249.

Н.П.Церодзе, О.Г.Ломтадзе, Л.Т.Татиашвили, А.В.Долидзе. Изомеризация парафиновых углеводородов бензиновой фракции на модифицированном ионами железа природном цеолите. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 250-252.

მ. ჩხაიძე, გ. ქვარცხავა, ქ. ებრალიძე, ა. დოლიძე. სუპერკრიტიკული სითხის გამოყენების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 358-360.

ნ.ქარქაშაძე, გ.არეშიძე, ა.დოლიძე. სამრეწველო ორგანული კატალიზის განვითარება საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 340-343.

К.Д.Курцхалия, А.Г.Микеладзе, Н.К.Джалабадзе, А.В.Долидзе, Р.В.Чедия. Димеризация этилена и пропилена в присутствии гетерогенных катализаторов. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 148-151.

Л.О.Самхарадзе, Г.И.Баларджишвили, Р.К.Магдеева, А.В.Долидзе. О хемостерилизующей активности некоторых фосфорорганических соединений. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 152-154.

С.А.Гвидани, Ц.М.Сумбадзе, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Изменения содержания простагландинов в экстремальном состоянии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 155-158.

Д.К.Иоселиани, Т.Д.Курцикидзе, К.Г.Сараджишвили, Н.Г.Гиоргадзе, А.В.Долидзе. Каталитический асимметрический синтез S-α-фенилэтиламида ацетилтирозина. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 159-160.

Л.О.Самхарадзе, Г.И.Баларджишвили, Р.К.Магдеева, А.В.Долидзе. Гербицидная и фунгицидная активность некоторых фосфорорганических соединений с пятичленным циклом. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 144-146.

Д.К.Иоселиани, Ц.В.Гигилашвили, А.В.Долидзе, Ц.И.Наскидашвили, Н.Г.Калабегашвили, Г.И.Баларджишвили. Химический и термографический анализ промышленного никельсодержащего отработанного катализатора для очистки выбросных газов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 150-152.

 

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

           

1998

Proceedings of  1st FEZA Conference, Hungary, Eger: Elsevier

G.V.Tsitsishvili, A.V.Dolidze, V.G.Tsitsishvili, L.T.Tatiashvili

Study of Catalitic Properties of Modified Clinoptilolite

No 63

           

1998

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

 

Ц.Гигилашвили, Н.Сихарулидзе, Д.Иоселиани, А.Долидзе

Каталитическая очистка промышленных выбросов производства цианистых солей от токсических соединений

c. 156-158

           

2000

"სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები".

თბილისი: საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

გ.პაპავა, ქ.პაპავა, ა.დოლიძე, ე.გუგავა, ქ.ებრალიძე

ამინოალდეჰიდური ოლიგომერების საფუძ-ველზე ხორბლის სათ-ესლე მასალის მრავა-ლკომპონენტიანი დრა-ჟირებულ-კაფსულირე-ბული პოლიმერული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია

გვ.192-196

           

2001

имия и химичеcкая технология". Cборник трудов.

Тбилиси: Мецниереба

Р.Н.Ахвледиани, А.В.Долидзе

Результаты исследований в области синтетической органической химии

c. 274-283

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       A.Dolidze. Transforming Liquid Rocket Fuel Components Into Useful Products: Experince in Georgia. In: Conversion of Liquid Rocket Fuels (eds.: W.P.W.Spyra, K.Winkelman), Kluver AP, 2004, p. 89-97.

2.       D.Ioseliani, T.Kurtsikidze, K.Sarajishvili, M.Vacheishvili, A.Dolidze, V.Tsitsishvili. Synthesis of Optically Active S-a-Phenylethylamide or Benzoyltryosine by Diastereoselective Hydrogenation. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 169, No 3, p. 514-515.

3.       С.А.Гвидани, Ц.М.Сумбадзе, И.И.Микадзе, И.Г.Пруидзе, А.В.Долидзе. Роль циклических нуклеотидов при экстремальном состоянии. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 1-2, с. 40-44.

4.       ნ.ქავთარაძე, ნ.ნონიკაშვილი, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 73-78.

5.       ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ც.ჩხუბიანიშვილი, ა.დოლიძე, მ.გველესიანი. მიკრობული წარმოშობის პესტიციდების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 172-175.

 

 

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1. М.А.Степанишвили, Г.Ш.Татурашвили, М.С.Жгенти, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Превращение военного остатка – некондиционного напалма в полезные продукты. Инжинерные Новости Грузии. 2004, № 3.

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

           

1995

ა.დოლიძე, ბ.ვარდიაშვილი, თ.ძიგვაშვილი

"ჭრილობის ანტისეპტიკური შემახორცებელი საშუალება"

საქართველოს პატენტი

213

           

1996

ა.დოლიძე, ტ.სადათერაშვილი

"წებოვანი მასა “ანსაფიქსი”"

საქართველოს პატენტი

239

           

1996

ა.დოლიძე, პ.ყუფარაძე

კეთილთვისებიანი სიმსივნეების და კანის კიბოსწინარე დაავადებების სამკურნალო საშუალება

საქართველოს პატენტი

243

           

1996

ა.დოლიძე, ო.ლომთაძე, კ.აფრიდონიძე

ადგილობრივი ანტისეპტიკური საშუალება სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა პროფილაქტიკისათვის

 

საქართველოს პატენტი

375

           

1996

ა.დოლიძე, ო.ლომთაძე, კ.აფრიდონიძე, მ.ყარაშვილი

სადეზინფექციო საშუალება

საქართველოს პატენტი

717

           

1997

ა.დოლიძე, გ.ნადარეიშვილი, თ.კოვზირიძე

ბიომასტიმულირებელი კონცენტრატი “დონაკო”

საქართველოს პატენტი

716

           

1998

გ.პაპავა, ა.დოლიძე, ქ.ებრალიძე, მ.ქარდავა

მარცვლეული კულ-ტურების სათესლე მასალის დრაჟირების და კაფსულირების ხერხი

საქართველოს პატენტი

522

           

2000

ვ.ამელინი, ა.დოლიძე

სატრანსპორტო საშუალებების საწვავის გასამართი კვანძი

საქართველოს პატენტი

763

           

2001

ა.დოლიძე, ვ.ამელინი

ცისტერნის აფეთქებისაგან დამცავი მოწყობილობა

საქართველოს პატენტი

873

           

2002

მ.ჟღენტი, ო.ლომთაძე, ა.დოლიძე

თხევადი რაკეტული საწვავის უტილიზაციის ხერხი

საქართველოს პატენტი

1045

           

2002

მ.ჟღენტი, ო.ლომთაძე, ა.დოლიძე

თხევადი რაკეტული საწვავის დამჟანგველის უტილიზაციის ხერხი

საქართველოს პატენტი

1057