კირიაკიდი ანტიგონე

 

მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე)

 

1. Лагидзе Р.М., Иремадзе Н.К., Лурсманашвили М.О., Кердикошвили Э.К., Кириакиди А.В., Лагидзе Р.М. Синтез нового аналога алкилнитрозомочевины на основе 4,4,8,8-тетраметил-1,2,5,6-дибензо-9-оксабицикло (3,3,1) нонан-1-N-масляная кислота-5-ола и ДЦГК. Сообщения АН ГССР, 1986, 122, №2, стр.317-319.

2. Лагидзе Д.Р., Кириакиди А.В., Иремадзе Н.К., Чагелишвили Л.Г., Лагидзе Р.М. Синтез аналогов алкилнитрозомочевин на основе 1,2,5,6-дибенко-3,3,7,7-тетраметилциклооктандиона-4,8, глицина, b-аланина и дициклогексилкарбодиимида. Сообщения АН ГССР, 1987, 127, №1,      стр.81-84.

3. Кириакиди А.В., Иремадзе Н.К., Девдариани Р.Р., Лагидзе Р.М. Исследование продуктов фотохимического бромирования 4,4,8.8-тетраметил-2,3,6,7-дибензопенталана. Сообщения АН ГССР, 1989, 136, № 3, стр. 589-592.

4. Кириакиди А.В., Иремадзе Н.К., Девдариани Р.Р., Мамаладзе Л.М., Лагидзе Р.М. Синтез новых окса-гетероциклических соединений на основе 2',3''-дибром-1,2,5,6-дибензо-3,3,7,7-тетраметилциклооктандиона-4,8. Сообщения АН ГССР, 1990, 137, № 2, стр. 317-320.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003)

1. ახვლედიანი რ., კირიაკიდი ა., ჩაგელიშვილი ლ., აბესაძე ი., ხაჩიძე მ., დევდარიანი რ.  1H-პიროლო[2,3-g]-ქინაზოლნ-8-ის სინთეზი. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერიაო. 1997, N 1-4, .23,  გვ. 159-160.

2. Кварцхава Г., Долидзе А., Долидзе Л., Ноникашвили Н., Кириакиди А., Чедиа Р. Получение из ракетного топлива смеси ацетилксилидинов и ее применение в качестве стабилизатора растворов перекиси водорода. Georgian Engineering News, 2000, N 2, p. 164-165.

3.კირიაკიდი ა., ლურსმანაშვილი მ., აბესაძე ი., დოლიძე ა., დევდარიანი რ.  1,2,5,6-დიბენზო-3,3,7,7-ტეტრამეთილციკლოოქტანდიონ-4,8-ის  საფუძველზე  ოქსა-ჰეტეროციკლური ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, 2003, ტ. 29, N 3-4,  გვ.239-241.

4.ახვლედიანი რ., ფროლოვა ე., აბესაძე ი., ხაჩიძე მ., კირიაკიდი ა., ჯინიყაშვილი ი.,  ფარცვანია დ. იზომერული ინდენოინდოლების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2003, ტ. 29, N 3-4, გვ. 234-238.

5.     დოლიძე ლ., ქავთარაძე ნ., უჩანეიშვილი თ., კირიაკიდი ა., ჭედია რ. 1,2,3,4-ტეტრაოქსი- 1,2,3,4-ტეტრაჰიდრონაფთალინის დიჰიდრატის (ოქსოლინის მიღების ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2003, ტ. 29, N 3-4, გვ. 229-233.

 

თეზისები:

ქვარცხავა გ., კირიაკიდი ა. ჩანაცვლებული დიბენზოპენტალანების საფუძველზე ზოგიერთი ბრომ- და ნიტროწარმოებულის მიღება. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია, თბილისი. 2003 წელი, 1-3 ივლისი, გვ. 20-21.