საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის

 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის

ბრძანება ¹ 51

24 ივლისი 2006 წელი

ქ. თბილისი

 

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

 

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2005 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის #510 ბრძანებით დამტკიცებულის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis დროებითი წესდების მე-4 მუხლის გ ქვეპუნქტის, მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლების საფუძველზე,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

 

 

1. გამოცხადდეს კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად დანართის შესაბამისად.

2. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოქვეყნდეს პრესაში, ბრძანება განთავსდეს ინსტიტუტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდებზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას ინსტიტუტის შენობაში.

 

vladimer ciciSvili

დირექტორის

მოვალეობის შემსრულებელი

 

 

 

 


დანართი 1

განცხადება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

 

1. გამოცხადდეს ღია კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ თანამდებობებზე:

ა) samecniero-saorganizacio განყოფილების gamge / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბ) fizikur-qimiuri procesebis kvlevis laboratoriis gamge / მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

g) organuli sinTezis laboratoriis gamge / მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

d) maRalmolekulur naerTTa laboratoriis gamge / მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

e) navTobqimiis laboratoriis gamge / მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

v) qimiuri ekologiis problemaTa laboratoriis gamge / მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

z) agraruli qimiis problemaTa laboratoriis gamge / მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

2. კონკურსი უნდა შეესაბამებოდეს გამჭირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს.

3. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს ინსტიტუტის საკონკურსო კომისია, რომელიც იქმენება კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. საკონკურსო კომისიის მუშაობის წესი განისაზღვრება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis ინსტიტუტის დროებითი წესდებით.

5. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული (მეცნიერებათა კანდიდატის, დოქტორის) ხარისხი.

6. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთოს:

ა) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ) კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV);

გ) დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისი აკადემიური, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

დ) გამოქვეყნებული, მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში, სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

ე) 1 სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს;

ვ) შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (საკვლევი პრობლემები, მოსალოდნელი შედეგები, საჭირო რესურსები და ა.შ.);

ზ) შესაბამისი დარგის 3 მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიონ განმცხადებელს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი) (სასურველია);

თ) სამეცნიერო გრანტების ჩამონათვალი (სასურველია);

ი) პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (სასურველია).

7. კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა პირადი მონაცემების შეფასებას ახორციელებს საკონკურსო კომისია. კომისიის შემადგენლობაში არ შეიძლება შედიოდნენ პირები, რომლებიც პრეტენზიას აცხადებენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად.

8. საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არა უგვიანეს 3 დღისა საკონკურსო კომისია ამტკიცებს:

ა) იმ პირთა ნუსხას, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარდგენილი და შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ბ) იმ პირთა ნუსხას, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არ არის წარდგენილი ან/და არ შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

9. საკონკურსო კომისია ატარებს გასაუბრებას იმ კონკურსანტებთან, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარმოდგენილი და შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რაც ფორმდება ოქმით.

10. სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსანტის შერჩევისას შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს შემდეგი კრიტერიუმები:

ა) გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა და ხარისხი (განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში),

ბ) პატენტები,

გ) მონაწილეობა სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში,

დ) მონაწილეობა საგრანტო, მათ შორის, საერთაშორისო თემატიკაში.

ე) სტრუქტურული ერთეულის განვითარების სტრატეგიური ხედვა;

ვ) კვლევისათვის სახსრების მოძიებისა და კვლევითი სამუშაოების ორგანიზების გამოცდილება.

11. საკონკურსო კომისიის დასკვნის საფუძველზე დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნიშნავს წარდგენილ კანდიდატს შესაბამის თანამდებობაზე და აფორმებს მასთან შრომით ხელშეკრულებას არაუმეტეს 3 წლის ვადით.

12. საბუთების მიღება იწარმოებს petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutSi, მისამართი: 0186 Tbilisi, jiqias q. #5.

13. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2006 wlis 29 agvisto.

14. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2006 წლის 8 seqtembers.

15. საბუთები სასურველია იყოს წარმოდგენილი აგრეთვე ელექტრონული ფორმით (სამეცნიერო ნაშრომის ელექტორნული ფორმით წარმოდგენა არ არის აუცილებელი). საბუთების ელექტრონული ვერსია უნდა იქნეს მოწოდებული ან დისკით, ან გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე: physorgchem@pochta.ru.

16. დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ:

0186 Tbilisi, jiqias q. #5, petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis instituti,

www.ipoc.org.ge,

e-mail: physorgchem@pochta.ru,

ტელ: 32-05-19,

პასუხისმგებელი პირი: q.m.k. manana burjanaZe.

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის

 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის

ბრძანება ¹

17 აგვისტო 2006 წელი

ქ. თბილისი

 

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობებზე კანდიდატურების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის თაობაზე

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის ¹510 ბრძანებით დამტკიცებულის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის ქვეპუნქტის, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

 

დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. ვლადიმერ ციციშვილი, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;

2. მიხეილ ჟღენტი, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეს მოვალეობის შემსრულებელი;

3. კობა ამირხანაშვილი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის მოვალეობის შემსრულებელი;

4. გურამ მაისურაძე, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის მოვალეობის შემსრულებელი;

5. იოსებ ჩიკვაიძე, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

6. იოსებ შათირიშვილი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი);

7. თენგიზ მაჩალაძე, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი).

 

ვლადიმერ ციციშვილი

დირექტორის

მოვალეობის შემსრულებელი

 

 

 

 

 

 

.... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობებზე კანდიდატურების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის

 

ოქმი ¹ 1

2006 . 30 აგვისტო

 

საკონკურსო კომისიის მიერ განხილული იქნა .... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობებზე კანდიდატურების საკონკურსო დოკუმენტაცია.

კომისია ამტკიცებს იმ პირთა ნუსხას, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარდგენილი და შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და .... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 . 24 ივლისის ¹ 51 ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 

ქეთევან ებრალიძე - სამეცნიერო-საორგანიზაციო განყოფილების გამგის თანამდებობზე;

თეიმურაზ კორძახია - ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

მზია ციცაგი - ორგანული სინთეზის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

გივი პაპავა - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

ირაკლი ედილაშვილი - ნავთობქიმიის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

დიმიტრი შენგელია - ნავთობქიმიის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

ავთანდილ დოლიძე - ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

სპარტაკ უროტაძე - აგრარული ქიმიის პრობლემათა ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

 

საკონკურსო კომისია ჩაატარებს გასაუბრებას კონკურსანტებთან 2006 . 1 სექტემბერს, 1100-დან.

საკონკურსო კომისია ადგენს, რომ .... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობებზე კანდიდატურების შერჩევა მოხდება ფარული კენჭისყრის წესით (ბიულეტენის ფორმა თან ერთვის).

 

 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე,

.... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის

ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,

ვლადიმერ ციციშვილი

 

საკონკურსო კომისიის მდივანი,

.... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის

ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი,

მიხეილ ჟღენტი

 

საკონკურსო კომისიის წევრები:

 

კობა ამირხანაშვილი

 

გურამ მაისურაძე

 

იოსებ ჩიკვაიძე

 

იოსებ შათირიშვილი

 

თენგიზ მაჩალაძე

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის

 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის

ბრძანება ¹ 57

4 სექტემბერი 2006 წელი

ქ. თბილისი

 

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

 

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2005 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის ¹510 ბრძანებით დამტკიცებულის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის გ ქვეპუნქტის, მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლების საფუძველზე,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

 

 

1. გამოცხადდეს კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად დანართის შესაბამისად.

2. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოქვეყნდეს პრესაში, ბრძანება განთავსდეს ინსტიტუტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდებზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას ინსტიტუტის შენობაში.

 

ვლადიმერ ციციშვილი

დირექტორის

მოვალეობის შემსრულებელი

 

 

 

 


დანართი 1

განცხადება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

 

1. გამოცხადდეს ღია კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ თანამდებობებზე:

ა) სამეცნიერო-საორგანიზაციო განყოფილების: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული), უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (4 საშტატო ერთეული)

ბ) ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული), უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (3 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (12 საშტატო ერთეული)

) ორგანული სინთეზის ლაბორატორიის: უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (4 საშტატო ერთეული)

) მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ლაბორატორიის: უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (2 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (6 საშტატო ერთეული)

) ნავთობქიმიის ლაბორატორიის: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული), უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (2 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (8 საშტატო ერთეული)

) ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორიის: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (2 საშტატო ერთეული), უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (7 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (16 საშტატო ერთეული)

) აგრარული ქიმიის პრობლემათა ლაბორატორიის: უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (3 საშტატო ერთეული), მეცნიერ თანამშრომელი (8 საშტატო ერთეული)

2. კონკურსი უნდა შეესაბამებოდეს გამჭირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს.

3. სამეცნიერო თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს ინსტიტუტის საკონკურსო კომისია, რომელიც იქმენება კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. საკონკურსო კომისიის მუშაობის წესი განისაზღვრება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დროებითი წესდებით.

5. მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული (მეცნიერებათა კანდიდატის, დოქტორის) ხარისხი; უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ იგი არის დოქტორანტი (ასპირანტი) ან მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი; მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი.

6. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთოს:

ა) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ) კალენდარული ავტობიოგრაფია (ჩV);

გ) დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისი აკადემიური, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

დ) გამოქვეყნებული, მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში, სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

ე) 1 სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს;

ვ) შესაბამისი დარგის 3 მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიონ განმცხადებელს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი) (სასურველია);

ზ) სამეცნიერო გრანტების ჩამონათვალი (სასურველია);

თ) პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (სასურველია).

7. კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა პირადი მონაცემების შეფასებას ახორციელებს საკონკურსო კომისია. კომისიის შემადგენლობაში არ შეიძლება შედიოდნენ პირები, რომლებიც პრეტენზიას აცხადებენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად.

8. საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არა უგვიანეს 3 დღისა საკონკურსო კომისია ამტკიცებს:

ა) იმ პირთა ნუსხას, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარდგენილი და შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ბ) იმ პირთა ნუსხას, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არ არის წარდგენილი ან/და არ შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

9. საკონკურსო კომისია ატარებს გასაუბრებას იმ კონკურსანტებთან, რომელთა საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარმოდგენილი და შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ ბრძანებით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რაც ფორმდება ოქმით.

10. სამეცნიერო თანამდებობაზე კონკურსანტის შერჩევისას შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს შემდეგი კრიტერიუმები:

ა) გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა და ხარისხი (განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში),

ბ) პატენტები,

გ) მონაწილეობა სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში,

დ) მონაწილეობა საგრანტო, მათ შორის, საერთაშორისო თემატიკაში.

11. საკონკურსო კომისიის დასკვნის საფუძველზე დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნიშნავს წარდგენილ კანდიდატს შესაბამის თანამდებობაზე და აფორმებს მასთან შრომით ხელშეკრულებას არაუმეტეს 3 წლის ვადით.

12. საბუთების მიღება იწარმოებს პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში, მისამართი: 0186 თბილისი, ჯიქიას . ¹5.

13. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2006 წლის 6 ოქტომბერი.

14. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2006 წლის 20 ოქტომბერს.

15. საბუთები სასურველია იყოს წარმოდგენილი აგრეთვე ელექტრონული ფორმით (სამეცნიერო ნაშრომის ელექტორნული ფორმით წარმოდგენა არ არის აუცილებელი). საბუთების ელექტრონული ვერსია უნდა იქნეს მოწოდებული ან დისკით, ან გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე: პჰყსორგცჰემ@პოცჰტა.რუ.

16. დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ:

0186 თბილისი, ჯიქიას . ¹5, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი,

www.ipoc.org.ge,

e-mail: physorgchem@pochta.ru,

ტელ: 32-05-19,

პასუხისმგებელი პირი: ... ქეთევან ებრალიძე.

 

 

 

 

 

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, .... პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობებზე არჩეულნი არიან:

 

ქეთევან ებრალიძე - სამეცნიერო-საორგანიზაციო განყოფილების გამგის თანამდებობზე;

 

თეიმურაზ კორძახია - ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

 

მზია ციცაგი - ორგანული სინთეზის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

 

გივი პაპავა - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

 

ირაკლი ედილაშვილი - ნავთობქიმიის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

 

ავთანდილ დოლიძე - ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე;

 

სპარტაკ უროტაძე - აგრარული ქიმიის პრობლემათა ლაბორატორიის გამგის თანამდებობზე.