გაბელია ციალა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       М. Е. Шишниашвили, В. А. Аладашвили, А.Л. Бацанадзе, Г.В. Гамкрелидзе, Ц.С. Габелия, К.Г. Вашакидзе. Способ получения модифицированного аскангеля и применение его для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Сб. научн. тр. Новые модификации аскангеля для применения в народном хозяйстве. Мецниереба, Тбилиси, 1975, с. 91-96.

 

2.    Ts. S. Gabelia, A. L. Batsanadze, E. I. Kobaxidze, L. N. Odilavadze, T. G. Andronikashvili

       Modification of Clay dispersions with Carbohydrate Complexes.

Proceidings of the 5th conference on coleoid chemistry in memorial Ervin Wolfram.  Ballatonfured, 4-7.10,    

       1988.  L. Eotvos. University, Budapest, 1990. p. 271-274.

3.       Ц. С. Габелия, Е. И. Кобахидзе, А. Л. Бацанадзе, Л. В. Куридзе, Т. Г. Андроникашвили. Реологические свойства высокодисперсного аскангеля и Fe-производных аскангеля. Сообщ. АН Грузии, 1993, т. 148, №3, стр. 345-346.

             

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003)

 

        1998

  1. ე. კობახიძე, ლ. ჯაფარიძე, ლ. ქურიძე,. ც.გაბელია, ე. სალუქვაძე. თიხოვანი მინერალების კარბონიზირების მექანიზმის კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 90-92.

 

1999

  1. ე. კობახიძე, ლ. ჯაფარიძე, ლ. ქურიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე. ბენტონიტური თიხების კარბონიზირება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 1999, ტ. 25, #1-2, გვ. 121-123.

 

2001

  1. ე. კობახიძე, ლ. ქურიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე, ლ. ჯაფარიძე, ე. კაშია. კარბონიზირებული მინერალების კლასიფიკაცია და გამოყენება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 2001, ტ. 27, #1-2, გვ. 122-129.
  2. E. Kobakhidze, L. Kuridze, L. Japaridze, E. Salukvadze, Ts. Gabelia, E. Kashia. Directed Regulation of Colloid-Chemical Properties of Natural Silicate Disperse Systems and Their Application in Various Spheres of Industry. Georgia Chemical Journal, 2001, v.1, №1, p.29-31.

 

2002

  1. ე. კობახიძე, ლ. ქურიძე, ლ. ჯაფარიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე. კოლოიდურ-ქიმიური მასალათმცოდნეობა. ახალი მასალების მიღება მიზანმიმართული თვისებებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი, 2002, #6 (445), გვ. 25-29.

 

2003

  1. Чарквиани М. К., Кашиа Л.Д., Джапаридзе Л.К., Габелия Ц. С. ИК спектры модифицированных форм синтетического маццита. Хим. Журн. Грузии, 2003, т.3, №2, с. 147-149.

 

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1999

ც.რამიშვილი, მ.ჩარკვიანი, ლ.კაშია, ც.გაბელია, ნ.გიგოლაშვილი

"ევგენოლის იზოევგენოლად გარდაქმნის ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2089