ნასყიდაშვილი ციალა

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Х. И. Арешидзе, Г. О. Чивадзе, Ц. И. Наскидашвили. Исследование синтетических цеолитов марганцевой формы типа Х, Y и эрионита в реакции окислительного аммонолиза олефинов состава С3-С4. Известия АН ГССР, сер. хим., 1975, т. 1. №1, с. 44-50.

2.  Х. И. Арешидзе, Г. О. Чивадзе, Ц. И. Наскидашвили, В.В. Хахнелидзе. Окислительный аммонолиз алкилароматических углеводородов на синтетических цеолитах типа Х. Нефтехимия, 1977, т. 17, №1, 137-143.

3.  Г. О. Чивадзе, Ц. И. Наскидашвили, Е. К. Кванталиани. Каталитический крекинг тяжелых нефтяных фракций на модифицированных природных цеолитах. Известия АН ГССР, сер. хим., 1990, т. 16. №3, с. 186-189.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1.  ვ.ჩივაძე, გ.ჩივაძე, ც.ნასყიდაშვილი. ჰიდრირების კატალიზატორების ფიზიკურ-ქიმიური და კატალიზური თვისებების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, ტ. 152, ¹ 2, გვ. 314-319.

2.  ც.ნასყიდაშვილი, დ.იოსელიანი, ე.კვანტალიანი, ქ.სარაჯიშვილი. 4-პიკოლინის კატალიზური გარდაქმნა გუმბრინის და X ტიპის სინთეზური ცეოლითის მოდიფიცირებული ფორმების თანაობისას. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, ¹ 3-4, გვ. 60-64.

3.  N.Giorgadze, D.Ioseliani, A.Vedeniapin, Ts.Naskidashvili. Study of Surface Properties of Pd and Ni-Pd Catalysts. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 2, p. 275-277.

4.  Д.К.Иоселиани, Ц.В.Гигилашвили, А.В.Долидзе, Ц.И.Наскидашвили, Н.Г.Калабегашвили, Г.И.Баларджишвили. Химический и термографический анализ промышленного никельсодержащего отработанного катализатора для очистки выбросных газов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 150-152.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1.  დ. იოსელიანი, ც. ნასყიდაშვილი, მ. ბურჯანაძე, თ. შარაშენიძე. ნ. გელაშვილი, ნ. ყალაბეგაშვილი, ნ. გიორგაძე. ევგენოლის კატალიზური იზომერიზაცია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმ. სერია, 2004, ტ. 30. ¹1-2, გვ. 169-171.

2.  დ. იოსელიანი, ნ. ყალაბეგაშვილი, გ. ბალარჯიშვილი, ც. ნასყიდაშვილი. ალიფატური სპირტების კატალიზური ამინირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004, ტ. 4, ¹2, გვ. 134-137.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1.  Д. К. Иоселиани, Н. Г. Гиоргадзе, Ц. И. Наскидашвили, Н. Г. Калабегашвили. Гидрирование этилацетоацетата на модифицированных никель- и медьсодержащих катализаторах. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, №3-4.