რამიშვილი ციური

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.       Z.V.Gryaznova, G.V.Tsitsishvili, Ts.M.Ramishvili, G.P.Epishina. The Influence of Polycharged Cations in Zeolites on the Catalytic Activity for Dehydrogenation and Hydrogen Redistribution. Proc. 3rd International Conference on Molecular Sieves (ed. J.B.Uytterhoeven). Leuven (Belgium): Leuven Uneversity, 1973, p. 367-372.

2.      З.В.Грязнова, Г.В.Цицишвили, Ц.М.Рамишвили. Каталитическая активность цеолитов в реакции переноса водорода от изопропилового спирта к метилэтилкетону. Нефтехимия, 1976, №1, с. 65-70.

3.       G.V.Tsitsishvili, Ts.Ramishvili, M.K.Charkviani. On Catalytic Activity of Synthetic Offretite in Convertion Reactions of Methanol and o-, m-, p-Xylenes. Stud. Surf. Sci. Catal., 1984, v. 18, p. 141-149.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

3

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1994

1.        М.К.Чарквиани, Ц.М.Рамишвили. Морденит, синтезированный из природного клиноптилолита. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 3, с. 428-431.

2000

2.        Ц.Рамишвили, М.Чарквиани. Каталитическая изомеризация о-ксилола на цеолите типа пентасил, синтезированного перекристаллизацией клиноптилолита. Сообщения АН Грузии, 2000, т. 162, № 3, с. 488-490.

3.        Ц.М.Рамишвили, М.К.Чарквиани. Каталитическая изомеризация мета-ксилола на пентасиле, синтезированном из природного клиноптилолита. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 132-137.

2001

4.        Ts.Ramishvili, M.Charkviani, L.Kashia. Isomerization of p-Eugenol on Palladium-Containing Zeolites. Stud. Surf. Sci. Catal., 2001, v. 135, p. 23-26.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

გვერდი

1.      

2001

Proceedings of 13th International Zeolite Conference, Monpelier (France): Elsevier

Ts.M.Ramishvili, M.K.Charkviani, L.D.Kashia

Isomerization of p-Eugenol on Palladium-Containing Zeolites

p. 236

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.       Ц.М.Рамишвили, М.К.Чарквиани, Л.Джапаридзе, Е.А.Чикваидзе, В.Г.Цицишвили. Изомеризация пара-евгенола в изо-евгенол на PdCl2. Азербайджанский хим. журнал, 2004, № 3.

2.      Ц.М.Рамишвили, И.И.Иванова, О.А.Пономарева, Б.В.Романовский. Алкилирование фенола метанолом на цеолитных и мезопористых молекулярных ситах с модификаторами различной природы. Ж. физ. химии (Россия).

3.      Ц.М.Рамишвили, И.И.Иванова, В.В.Ющенко, Е.А.Князева, Б.В.Романовский. Алкилирование фенола диметилкарбонатом на модифицированных цеолитах и МSM(Al)-41. Нефтехимия (Россия).

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

#

1.      

1999

ც.რამიშვილი, მ.ჩარკვიანი, ლ.კაშია, ც.გაბელია, ნ.გიგოლაშვილი

"ევგენოლის იზოევგენოლად გარდაქმნის ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2089