ჭიპაშვილი დალი

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

            E.K.Kvantaliani, D.S.Chipashvili, V.Tsitsishvili. The Role of Potassium in the Increasing of Thermal Stability of Natural Phillipsite. Natural Zeolites-93.  Abstracts of International Symposium. Tbilisi: Metsniereba, 1993, p. 18.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

15

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1996

V.Tsitsishvili, L.Kvantaliani, G.Chivadze, N.Gogodze, D.Chipashvili, A.Maglaperidze, M.Kantaria, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, G.Sturua. Research of Physico-Chemical Properties of Cu-, Ni-, and Cr-Containing Faujasites. Bull. Georgian Acad.Sci., 1996, v. 153, No 2, p. 235-238.

В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, И.З.Циклаури, Л.К.Кванталиани, Д.C.Чипашвили, А.Ю.Крупенникова, Данг Тует Фыонг. Термичеcкий анализ модификаций клиноптилолита и филлипcита. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1996, т. 22, №1-4, c. 101-106.

1998

V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, D.Chipashvili, M.Nijaradze, N.Khazaradze. Adsorption and Thermal Properties of Zeolitic Rocks from Newly Investigated Deposit Plots in Georgia. Georgian Eng. News, 1998, No 2(6), pp. 61-65.

1999

G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze. Synthesis and Structure of M41S type Mesoporous Molecular Sieves. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 1-2, pp. 117-120.

V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

2000

ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, მ.ნიჟარაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.გვახარია, გ.წინწკალაძე, გ.სტურუა. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 2. ფორიანი სისტემის თავისებურებების გამოკვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 97-99.

С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, М.Г.Адолашвили. Термические свойства некоторых ломонтитовых пород района г.Тбилиси. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 162-166.

С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе, М.Г.Адолашвили. Исследование влияния модификации ломонтитов на их термические свойства. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 167-170.

Т.Н.Кордзахия, Д.С.Чипашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.А.Кахидзе, Н.З.Кобаладзе. Термический анализ природных цеолитов некоторых месторождений Грузии. Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 98-102.

2001

С.Л.Уротадзе, Г.И.Стуруа, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе. Рентгенографическое и термографическое исследование грузинского природного цеолита сколецита. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 140-143.

2002

Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили. Дегидратация сколецит- и ломонтитсодержащих пород Грузии. Журнал неорг. химии, 2002, т. 47, № 2, с. 223-225.

L.Eprikashvili, K.Kvariani, N.Skhirtladze, D.Chipashvili, B.Tutberidze. Thermal Properties of Chabazite from Gomareti Plateau (Georgia). Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, v. 165, № 3, p. 519­521.

2003

С.Л.Уротадзе, Г.В.Цицишвили, Д.С.Чипашвили, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Термические свойства модифицированных форм природного цеолита Грузии ­ сколецита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 1-2, с. 135-138.

ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი, ლ.კვანტალიანი, დ.ჭიპაშვილი, ნ.გოგოძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი. ბუნებრივი ფილიპსიტების, როგორც მიკროელემენტების მატარებლების პოტენციურად სასარგებლო  თვისებების შეფასება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 271-276.

В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзевели, М.О.Нижарадзе. Изучение термических свойств поверхностно-модифицированного клиноптилолита. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 104-107.

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

           

1999

"Cовременные теоретичеcкие модели адcорбции в пориcтых cредах".

Материалы V Вcероccийcкого cимпозиума c учаcтием иноcтранных ученых.

Моcква: РАН

В.Цицишвили, Н.Долабе-ридзе, Д.Чипашвили

Термогравиметричеcкая оценка раcпределения по размерам пор адcорбентов

c. 23-24

           

 

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цици-швили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, Д.C.Чипа-швили, Г.П.Цинцкаладзе

Cинтез и cтроение мезопориcтого материала cемейcтва M41S

c.  35-36

           

 

В.Цицишвили, Н.Долабери-дзе, М.Алелишвили, Д.Чипа-швили, Г.Цинцкаладзе, И.Циклаури, Г.Cтуруа, Н.Ги-голашвили, М.Нижарадзе, Н.Мирдзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

           

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

 

В.Цицишвили, Н.Долабери-дзе, М.Алелишвили, Д.Чипа-швили, .Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, И.Циклаури, Н.Мирдз-вели, М.Нижарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии. 1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

           

 

В.Цицишвили, Н.Долабери-дзе, М.Алелишвили, Д.Чипа-швили, .Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, М.Нижарадзе, Н.Гиго-лашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

           

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Sym-posium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, D.Chipashvili, G.Tsintska-ladze, G.Sturua, N.Gigolashvili

Modification and Adsorption Properties of Natural Phillipsite From Georgia

p. 36-39

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзвели, М.О.Нижарадзе. Термические свойства поверхностно-модифицированных природных клиноптилолита и филлипсита. Азербайджанский хим. журнал, 2004, № 1, с. 48-51.