გვერდწითელი დინარა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Литвинов В.П., Гвердцители Д.Д. - Конденсированные гете¬роароматические системы включающие тиофеновый цикл. Новые направления химии тиофена изд. “Наука”, 1976. Москва, с. 190-254.

2.  Гвердцители Д.Д., Ревазишвили Н.С., Цицишвили В.Г., Киколадзе В.С. - Циклоалкилирование флуорена и антрацена. Сообщение АН ГССР, 1989, 133, N 1, с.77-80.

3.  Гвердцители Д.Д., Цицишвили В.Г., Киколадзе В.С. - Цик¬лоалкилирование фенантрена и аценафтена. Известия АН ГССР, серия хим. 1990, т.16, N 3, с.194-198.

4.  რ.ახობაძე, დ.გვერდწითელი. ზ.ძამუკაშვილი - ნავთობის გოგირდორ¬განულ კონცენტრატებში ნავთობენზოთიოფენების ვიზუალური ექსპრეს ანალიზი. საქ. მეცნ.აკად.მოამბე, 1991, ტ.143,¹№ 2, გვ.269-272.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2003
1.  N.N.Skhirtladze, D.D.Gverdtsiteli, E.N.Topuria, E.A.Ushrauli, L.M.Kortava, G.Sh.Bakhturidze. On the Study of Synthesis of 9-Monomethyl-, Ethyl-, and 9,10-Dimethyl-Perhydroanthracenes. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 161-162.

2.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, Г.Ш.Бахтуридзе. Сесквитерпеновые углеводороды в грузинских нефтях. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 174-176.

3.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, И.Л.Эдилашвили. Химическая типизация тарибанской и сацхенисской нефтей. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 177-180.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.  I.L. Edilashvili, N.N. Skhirtladze, N.I. Tabashidze, D.D. Gverdtsiteli, E.N. Topuria, T.I. Gabunia, R.N. Akhobadze. For the study of synthesis of 9-monomethyl-, 9-ethyl and 9,10-dimethylperhidro-phenanthrenes. 2004, v. 30, №3-4, 4 p.