იოსელიანი დალი

 

კატალიზის ლაბორატორიის გამგე, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

  1. З. В. Грязнова, Д.К. Иоселиани, Г. О. Чивадзе, , Х. И. Арешидзе. Кинетика реакции дегидрогенизации изопропилового спирта на медных катализаторах нанесенных на гумбрин. Кинетика и катализ, 1975, т. 16, №6, с. 1548-1551.
  2. Г. О. Чивадзе, Д. К. Иоселиани. Окислительное дегидрирование метанола на цеолите AgNaX, Сообщения АН ГССР, 1977, т. 87, №3, с. 617-620.
  3. G. O. Chivadze, D. K. Ioseliani. Oxidative dehidrogenization of methanol on silver zeolite. New silver technology, Washington, April, 1978, p. 20-21.
  4.  Г. О. Чивадзе, Д. К. Иоселиани, Х. И. Арешидзе. Дегидрирование метанола на природном цеолите и его модифицированных формах. Природные цеолиты. Тбилиси изд. «Мецниереба», 1979, с. 310-314.

 

პუბლიკაციები (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორების მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        ც.ნასყიდაშვილი, დ.იოსელიანი, ე.კვანტალიანი, ქ.სარაჯიშვილი. 4-პიკოლინის კატალიზური გარდაქმნა გუმბრინის და X ტიპის სინთეზური ცეოლითის მოდიფიცირებული ფორმების თანაობისას. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 60-64.

2.        N.Giorgadze, A.Vedeniapin, D.Ioseliani, Ts.Naskidashvili. Study of Surface Properties of Pd and Ni-Pd Catalysts. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 2, p. 275-277.

3.        В.В.Хахнелидзе, Д.К.Иоселиани, Г.С.Чхеидзе, Т.Г.Курцикидзе. Алкилирование резорцина изопропиловым и гексиловым спиртами. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 56-59.

4.        D.Ioseliani, R.Zedgenidze, I.Borisovitch, G.Antoshin, G.Chkheidze. Catalytic Activity of Iron Containing Y, L, M, and E zeolites in Oxidation Reaction of Carbon Oxides by Nitrogen Oxide. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 1, p. 81-84.

5.        Д.К.Иоселиани, Т.Д.Курцикидзе, К.Г.Сараджишвили, Н.Г.Гиоргадзе, А.В.Долидзе. Каталитический асимметрический синтез S-α-фенилэтиламида ацетилтирозина. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 159-160.

6.        Д.К.Иоселиани, Ц.В.Гигилашвили, А.В.Долидзе, Ц.И.Наскидашвили, Н.Г.Калабегашвили, Г.И.Баларджишвили. Химический и термографический анализ промышленного никельсодержащего отработанного катализатора для очистки выбросных газов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 150-152.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

 

 

Ц.Гигилашвили, Д.Иоселиани, А.Долидзе, А.Василевич, А.Волыкина, Р.Чеснокова.

Определение общей и селективной поверхности никельсодержащего катализатора.

с. 38-41

2.

 

Ц.Гигилашвили, Н.Сихарулидзе, Д.Иоселиани, А.Долидзе

Каталитическая очистка промышленных выбросов производства цианистых солей от токсических соединений

c. 156-158

3.

 

Ц.Гигилашвили, Н.Сихарулидзе, Д.Иоселиани, Т.Г.Андроникашвили

Очистка природного газа от серосодержащих соединений

c. 311-315

4.

2001

"Химия и химичеcкая технология". Cборник трудов.

Тбилиси: Мецниереба

Д.Иоселиани, В.Бахтадзе

Исследования в области гетерогенного катализа

c. 120-133

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

1.         დ. იოსელიანი, ც. ნასყიდაშვილი, მ. ბურჯანაძე, თ. შარაშენიძე. ნ. გელაშვილი, ნ. ყალაბეგაშვილი, ნ. გიორგაძე. ევგენოლის კატალიზური იზომერიზაცია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30. #1-2, გვ. 169-171.

2.         D. Ioseliani, T. Kurtsikidze, K. Sarajishvili, M. Vacheishvili, A. Dolidze, V. Tsitsishvili. Synthesis of optically active S-α phenylethylamide of benzoyltyrosine by diastereoselective hydroganation. Bulletin of the georgian Academy of Science, 2004, v. 169, #3, p. 514-515.

3.         В. Г. Цицишвили, Т. Д. Курцикидзе, Д. К. Иоселиани. О влиянии природы растворителя на оптический выход реакции гидрирования S-α-фениэтиламидов ацетил(бензоил)-дегидротирозина и амоноеоричной кислоты. Химический журнал Грузии. 2004, т. 4, №1, с. 41-42.

4.         . იოსელიანი, . ყალაბეგაშვილი, . ბალარჯიშვილი, . ნასყიდაშვილი. ალიფატური სპირტების კატალიზური ამინირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004, ტ. 4, #2, გვ. 134-137.

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

1. Д. К. Иоселиани, Н. Г. Гиоргадзе, Ц. И. Наскидашвили, Н. Г. Калабегашвили. Гидрирование этилацетоацетата на модифицированных никель- и медьсодержащих катализаторах. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, №3-4.