კეკელია დარეჯანი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  გ,ვ,ციციშვილი, გ.ვ.მაისურაძე, დ.ვ.კეკელია, ლ.დ.დოლიძე, კ.გ.მელაძე. სპილენძჩანაცვლებული Y-ტიპის ცეოლითის მიღება. საქ მეცნ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1987, ტ.13,¹ 2, გვ.130-134.

2.  გ.ო.ჩივაძე, გ.ვ.მაისურაძე, დ.ვ.კეკელია. Y ტიპის ცეოლიტის სპილენძჩანაცვლებული ფორმის კვლევა. საქ მეცნ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1990, ტ.16,¹ 1 გვ.74-79.

3.  გ,ვ,ციციშვილი, გ.ვ.მაისურაძე, ჩივაძე გ.ო., ბ.ვ.მეტრეველი, დ.ვ.კეკელია, რ.ვ.ზედგენიძე, გ.ა.ანტოშინი. Y-ტიპის ცეოლითების სპილენძის ფორმების კატალიზური კვლევა. საქ მეცნ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1990, ტ. 16, ¹ 2, გვ.140-148.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1998
1.  ი.ედილაშვილი, გ.ჩივაძე, გ.მაისურაძე, ქ.გოდერძიშვილი, დ.კე¬კელია. სპილენძჩანაცვლებული NაY ცეოლითის აქტივობის შეს¬¬წავლა ჟანგვით რეაქციებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, ¹1-4, გვ. 86-89.

2000
2.  გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, თ.ჭუმბურიძე, ნ.გელაშვილი, დ.კეკელია. ნახშირჟანგის პოლარულ მოლეკულებთან სპილენძის კათიონების შემცველი Y ტიპის ცეოლითის ურთიერთქმედების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, ¹ 3-4, გვ. 96-101.

2001
3.  Г.В.Майсурадзе, Г.В.Цицишвили, Д.В.Кекелиа, Н.Э.Гелашвили, М.H.Бурджанадзе, Т.Р.Агладзе, Т.В.Шарашенидзе. Влияние электрического поля на кинетику ионного обмена в цеолитах типа фожазита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 93-96.

2003
4.  გ.მაისურაძე, ნ.გელაშვილი, დ.კეკელია, თ.შარაშენიძე, მ.ბურჯანაძე. იზომერული ნარევების დაყოფა ევგენოლურ ეთერზეთებში გაზქრომატოგრაფიული მეთოდით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 88-90.