შენგელია დიმიტრი

 

წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

33

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

1

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

0

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

0

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        М.К.Гаджиев, Л.М.Хананашвили, Э.И.Чачуа, Ц.Н.Вардосанидзе, М.Л.Кантария. Взаимодействие 2-(гидрокси)-(этилимино) и 3-(гидрокси)-(этилтио)алканов с метилдихлорсиланом. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 1, с. 83-89.

 

1998

2.        E.Chachua, O.Mukbaniani, M.Gajiev, M.Karchkhadze, L.Khananashvili. Methylsiloxane Oligomers With (Alkylthio)etane Fragments in the Side Chain. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 3, p. 58-61.

3.        E.Chachua, O.Mukbaniani, M.Gajiev, M.Karchkhadze, L.Khananashvili. Methylsiloxane Oligomers With Thioalyl Fragments in the Side Chain. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 3, p. 82-85.

4.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, З.С.Амиридзе. Влияние каталитического превращения отдельных групп углеводородов фракции нефти на их состав и люминесцентные свойства. Известия АН Грузии, сер. хим., 1998, т. 24, № 1-4, с. 152-157.

1999

5.        M.K.Gajiev-Shengelia, R.V.Kereselidze, G.Ch.Areshidze, Z.S.Amiridze. High-temperature pyrolysis of petrol distillate of commercial oil mixture from Samgori oil collecting point (Georgia). Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 64-66.

 

2000

6.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, З.М.Шарвадзе. Исследование группового и фракционного составов парафинистых отложений в трубопроводе Баку-Батуми. Азербайджанский хим. журнал, 2000, № 4, с. 46-48.

7.        Д.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, З.С.Амиридзе, Г.Х.Арешидзе. Пиролиз бензинового дистиллята самгорской товарной нефтесмеси в среднетемпературном режиме. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 73-79.

8.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, К.И.Купатадзе, Р.В.Кереселидзе. Некоторые свойства петролейного эфира и его фракции, полученных из бензиновой фракции товарной нефтесмеси Самгори (Грузия). Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 154-157.

9.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, К.И.Купатадзе, Р.В.Кереселидзе. Исследование экстракционного бензина и "Калоша", полученных из товарной нефтесмеси Самгори. Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 158-161.

10.     М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, К.Ю.Купатадзе, Р.В.Кереселидзе. Некоторые свойства углеводородных растворителей (Нефрас С 50/170 и Уайт-спирит), полученных из светлой фракции нефтесмеси Самгори (Грузия). Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 140-143.

2001

11.     Д.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, З.С.Амиридзе, Г.Х.Арешидзе, З.М.Шарвадзе. Получение товарных марок церезинов из парафинистых отложений трубопровода Баку-Батуми. Азербайджанский хим. журнал, 2001, № 1, с. 38-40.

12.     Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев. Люминесцирующие компоненты нефтей и получение на их основе нефтяных люминофоров. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2001, т. 3, № 6, с. 6-10.

13.     М.Б.Блуашвили, З.С.Амиридзе, К.H.Купатадзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия. Синтез эфиров аллилмеркаптоуксусной кислоты в присутствии водородной формы катионита КУ-2. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 190-192. 

14.     М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, С.Д.Шенгелия. Получение бензола и толуола из фракции т.кип. 70-130ОС жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 260-264. 

15.     Г.Х.Арешидзе, Н.Т.Нанеишвили, М.Ш.Микеладзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия. Газохроматографический анализ твердых парафинов, выделенных из фракции 325-425ОС товарной нефтесмеси. Georgian Eng. News, 2001, No 2, p. 99-101.

16.     .გაჯიევი-შენგელია, .არეშიძე. საქართველოში ნავთობქიმიის განვითარების პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, 2001, # 3, გვ. 136-140.

2002

17.     Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев, Т.К.Даташвили. Выделение индивидуальных н-алканов (С58) адсорбционной депарафинизацией узких фракций прямогонного бензина товарной нефти Самгори (Грузия). Нефтехимия, 2002, т. 42, № 6, с. 437-440.

18.     М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, С.Д.Шенгелия. Полициклические ароматические углеводороды тяжелой смолы пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори (Грузия). Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 68-71.

19.     Д.З.Гамезардашвили, Г.Х.Арешидзе, Г.О.Берая, М.К.Гаджиев-Шенгелия. Физико-химические характеристики и фракционный состав нефти месторождения Тарибани (Грузия). Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 217-220.

20.     М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия. Получение концентрата дициклопентадиена из фракции С5 жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефти Самгори. Хим. журнал Грузии, 2002, т. 2, № 1, с. 31-33.

21.     М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия. Термическая мономеризация  концентрата дициклопентадиена, полученного из фракции С5 жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефти Самгори (Грузия). Хим. журнал Грузии, 2002, т. 2, № 2, с. 130-132.

22.     Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия, Д.Гамезардашвили. Исследование индивидуального углеводородного состава прямогонного бензина нефти Тарибани (Грузия) методом газ-жидкостной хроматографии. Хим. журнал Грузии, 2002, т. 2, № 3, с. 233-237.

 

2003

23.     M.K.Gajiev, G.Ch.Areshidze, T.C.Datashvili. The application of Synthetic Zeolites for Isolation of Individual C5-C8 Normal Alkanes from Narrow Fractions of Straight-Run Gasoline of Samgori (Georgia) Commercial Oil. Processes Petrochem. Oil Ref., 2003, v. 3, h. 38-40.

24.     Г.Х.Арешидзе, Т.К.Даташвили, Н.Т.Нанеишвили, М.К.Гаджиев. Определение н-парафиновых углеводородов в стандартных фракциях прямогонного бензина товарной нефти Самгори (Грузия) при помощи синтетического цеолита СаА в сопоставлении с ГЖХ. Азербайджанский хим. журнал, 2003, № 3, с. 26-29.

25.     G.Ch.Areshidze, T.C.Datashvili, M.K.Gajiev-Shengelia. Study of Extraction Degree of Mixture and Individual n-Alkanes (C5-C10) from Strait-Run Gasoline of Commercial Crude Oil Samgori (Georgia). Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 167, No 2, p. 273-276.

26.     M.Gajiev-Shengelia, D.Gamezardashvili, G.Areshidze. Investigation of Physico-Chemical Properties of Taribani (Georgia) Straight-Run Gasoline by the Method of Gas-Liquid Chromatography. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 167, No 3, p. 460-462.

27.     Т.К.Даташвили, М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, Г.С.Безарашвили. Исследование процесса адсорбционной денормализации прямогонной бензиновой фракции самгорской нефти. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 148-150.

28.     Д.Гамезардашвили, М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, Б.М.Алиев. Исследование деасфальтизированного остатка (т. кип. >500OC) товарной нефти Тарибани методом ЯМР-спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 153-156.

29.     Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия, Н.А.Куциава, Д.З.Гамезардашвили. Термокрекинг нефтяных алканов состава С1223 с целью получения низших (С24) и высших (>С5) олефинов. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 166-168.

30.     Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия, М.М.Толордава. Исследование индивидуального углеводородного состава прямогонного бензина нефти Супса (Грузия) методом газ-жидкостной хроматографии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 1, с. 39-43.

31.     Г.Х.Арешидзе, Н.Т.Нанеишвили, М.Ш.Микеладзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия. Газ-хроматографический анализ прямогонной бензиновой фракции товарной нефти Самгори (Грузия). Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 140-143.

32.     Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия, Т.Г.Баидошвили. Адсорбционная депарафинизация дизельной фракции (230-3600С) самгорской товарной нефти. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 144-146.

33.     დ.შენგელია, ს.შენგელია, გ.არეშიძე, თ.დათაშვილი. სამგორის სასაქონლო ნავთობის პირდაპირნახადი ბენზინის პიროლიზის თხევადი პროდუქტის ბენზოლ-ტოლუოლის ფრაქციის (70-1300C) კატალიზური ავტოჰიდროგაწმენდა. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 4, გვ. 340-343.

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

გამომცემლობა

პირობითი თაბახი

1.      

1999

დ.გაჯიევი-შენგელია, გ.არეშიძე

ნავთობქიმიის საწყისები

თბილისი: თსუ, 78 გვ.

4,50

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2003

Proceedings of the Caspian Sea International Conference – Relations and Cooperation. Iran, Babolsar

G.Ch.Areshidze, D.Gajiev-Shengelia

To the Issue of Oil Resources Extraction, Exploration and Processing in Georgia

p. 66-68

 

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия, Т.К.Даташвили. Адсорбционное извлечение чистого бензола из автогидроочищенной фракции жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной фракции нефти Самгори. Хим. журнал Грузии, 2004, т. 4, № 1, с. 35-37.