გავაშელიძე  ეთერი

 

მეცნიერ თანამშრომლი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Папава Г. Ш., Хотенашвили Н. З., Маисурадзе Н. А., Дохтуришвили Н. С., Гелашвили Н. С., Гавашелидзе Э. Ш. Аниониты на основе цеолита. Пласт. Массы, 1988, №7, с.51.

2.       Папава Г. Ш., Мгеладзе Б. М., Гелеишвили Т. П., Коршак В. В., Пхакадзе Н. С.. Абхазава И. И., Маисурадзе Н. А., Гавашелидзе Э. Ш., Шарабидзе М. И., Квантришвили Г. Э. Полимерная композиция. Авт. Свид. СССР. 23.01.1989, бюл. №3.

3.       Папава Г. Ш., Гаашелидзе Э. Ш., Абхазава И. И., Маисурадзе Н. А., Дохтуишвили Н. С., Гелашвили Н. С. Оксипропилирование бисфенолов с фталидной и фталимидной группировками. Известия АН ГССР, сер. хим., 1991, т. 17,  №1, с. 27-30.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.        .პაპავა, .გავაშელიძე, .აფხაზავა, .მაისურაძე, .დოხტურიშვილი, .პაპავა. ნორბორნანის ტიპის კარდული ჯგუფის შემცველი მეორეული დიოლების და მათ ბაზაზე პოლიურეთანების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1994/1995, . 20/21, #1_4, გვ. 54-60.

2000

2.        G.Papava, Z.Tabukashvili, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze. Investigation of the Hardening Process of the Compositions Obtained on the Basis of the Novolaques Type Oligomers and Diatomites. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 3, p. 455-458.

3.        N.Maisuradze, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, G.Papava. Investigation of Kinetic Regularity in Interaction Between the Bisphenol Fragment – Containing Dioles With Diisocyanites. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 3, p. 485-487.

4.        ნ.მაისურაძე, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. ოქსიპროპილიმერული კარდული ბისფენოლების და დიიზოციანატების საფუძველზე პოლიურეთანების წარმოქმნის კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 138-141.

2002

5.        ნ.მაისურაძე, გ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, ქ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ზ.სარიშვილი.  ადამანტანის კარდული ტიპის ჯგუფის შემ-ცველი დიოლების და მათ საფუძველზე პოლიურეთანების სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე., ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, N3-4,  გვ. 242-245.

6.        ი.ჩიტრეკაშვილი, ქ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, #3-4, გვ. 233-237.