კაშია ეკა

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  ე.კობახიძე, ლ.ქურიძე, ც.გაბელია, ე.სალუქვაძე, ლ.ჯაფარიძე, ე.კაშია. კარბონიზირებული მინერალების კლასიფიკაცია და გამოყენება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 122-126.

2.  E.Kobakhidze, L.Kuridze, L.Japaridze, E.Salukvadze, U.Gabelia, E.Kashia. Directed Regulation of Colloid-Chemical Properties of Natural Silicate Disperse Systems and Their Application in Various Spheres of Industry. Georgia Chemical J., 2001, v. 1, p. 29-30.