კობახიძე ელისაბედი

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

  1. Кобахидзе Е. И. .,   Шишниашвили  М. Е.        Гидрофобизация глин и неводные глинистые суспензии.

       Коллоидный журнал, 1966, т.28, №1, с. 54-58.

 

 

  1. Кобахидзе Е. И.  Органофильные модификации обогащенного аскангеля.

       Сб. «Новые  модификации  аскангеля для применения в народном  хозяистве»

       Мецниереба, Тбилиси, 1975, с. 96-107.

 

 

  1. E. L. Kobakhidze, L. V. Kuridze, L.K. Japaridze, S.Sh. Salukvadze, S.G. Abashidze, E.E. Mzareulova. Colloid –Chemical Principles of Surface and Struktural-Mechanical Properties of Natural Alumino Silicates. Proceedings of the 5th Conference on Colloid Chemistry in Memoriam Ervin Wolfram. Balatonfured, 4-7.10.1988. L. Eotvos University. Budapest, 1990. p. 267-270.

 

 

  1. Ts. S. Gabelia, A. L. Batsanadze, E. I. Kobaxidze, L. N. Odilavadze, T. G. Andronikashvili

              Modification of Clay dispersions with Carbohydrate Complexes.

       Proceidings of the 5th conference on coleoid chemistry in memorial Ervin Wolfram.  Ballatonfured, 4-7.10,    

              1988.  L. Eotvos. University, Budapest, 1990. p. 271-274.

 

 

             

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003)

 

                      1998

 

           1.   ე.კობახიძე, ლ.ჯაფარიძე, ლ.ქურიძე,  ე.სალუქვაძე, ც.გაბელია.

    თიხოვანი მინერალების კარბონიზების მექანიზმის კვლევა.

    საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 1998, ტ.24, #1-4, გვ.90-93

 

1999

 

                      2.    ე.კობახიძე, ლ.ქურიძე, ლ.ჯაფარიძე, ც.გაბელია, ე.სალუქვაძე

    ბენტონიტური თიხების კარბონიზება.

    საქ.მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმ.სერ. 1999, ტ.25, #1-2, გვ.119-121

 

                    2001

 

                    3.     E.Kobakhidze, L.Kuridze, L.Japaridze, E.Salukvadze, Ts.Gabelia, E.Kashia

       Directed Regulation of Colloid-Chemical Properties of Natural Silicate Disperse   Systems    

       and  their Application in Various Spheres of Industry.

       Georgia Chemical Journal, 2001, 1, N1,  p.29-30

 

                    4.     ე.კობახიძე, ლ.ქურიძე, ც.გაბელია, ლ.ჯაფარიძე, ე.სალუქვაძე, ე.კაშია

   კარბონიზებული მინერალების კლასიფიკაცია და გამოყენება.

   საქ.მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმ.სერ. 2001, ტ.27, #1-2, გვ.122-126

 

                    2002

 

                    5.     ე.კობახიძე, ლ.ქურიძე, ლ.ჯაფარიძე, ე.სალუქვაძე, ც.გაბელია

   კოლოიდურ-ქიმიური მასალათმცოდნეობა, ახალი მასალების მიღება           

   მიზანმიმართული თვისებებით.

   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი, 2002, #6(445),      

   გვ.24-29