ლეკვეიშვილი ერნა

 

 წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

            Меликадзе Л.Д., Леквейшвили Э.Г. Фотохимическая конденсация малеинового ангидрида с углеводородами фенантренового ряда..Тбилиси.изд."Мецниереба", 1977, 104с.

            Леквейшвили Э.Г., Меликадзе Л.Д., Тевдорашвили М.Н.. Картвелишвили Э.В. К изучению фенантреновых углеводородов нефти. Нефтехимия, 1979, т.19, № 5, с.689-692.

            Леквейшвили Э.Г. Разделение ароматических углеводородов и сернистых соединений полугудрона смешанной сернистой нефти. Сообщ. АН ГССР, 1989, т.134, № 1, с.113-116.

            Тевдорашвили М.Н., Леквейшвили Э.Г. Фенантреновые углеводороды и их бензологи в нефтях Грузии. В сб."Проблемы химии нефти". Под ред.Г.Ф.Большакова. Новосибирск Наука, 1992, с.230-234.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

--

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

.ბაღათურია, .ბზიავა, .ლეკვეიშვილი. ეთეროვანი ზეთების ფოტოქიმიური დეტერპენიზაცია. საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 1995, # 2, გვ. 122-125.

 

1998

E.G.Lekveishvili, L.P.Asatiani, I.L.Edilashvili, M.N.Tevdorashvili, E.V.Kartvelishvili, T.E.Balavadze. Synthesis of Thermostable Polyimides Based on Adducts of Highly Boiling Aromatic Hydrocarbons from Petroleum With Maleic Anhydride. Russian Рolymer News, 1998, v. 3, No 4, p. 18-21.

 

1999

N.Lekishvili, Kezherashvili, L.Asatiani, E.Lekveishvili, Butskhrikidze. Synthesis of Silicon-Containing Polyimedes Based on Carbocyclic Dianhydrides. Russian Polimer News, 1999, v. 4, No 4, p. 4-6.

 

2002

N.Lekishvili, M.Kezherashvili, M.Katsitadze, L.Nakaidze, E.Lekveishvili, L.Asatiani. Organosilicon polymers with silazasiloxyheteroarylene fragments in the macromolecule main clain. Russian Polymer News, 2002, v. 7, No 3, p. 6-10.

ნ.ლეკიშვილი, მ.კეჟერაშვილი, ლ.ასათიანი, ბ.ბუცხრიკიძე, ე.ლეკვეიშვილი,  ნ.სიდამონიძე. ფტორშემცველი პოლიამიდომჟავების და პოლიიმიდების სინთეზი და თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 220-229.

ლ.ასათიანი, ე.ლეკვეიშვილი, ნ.მუსაშვილი, თ.შატაკიშვილი, მ.დანელია. ფენოლისა და ანიზოლის ურთიერთქმედება ფეროცენშემცველ სპირტებთან. საქ.ქიმ.Yჟურნალი, 2002, ტ. 2, # 1,გვ. 20-24.

 

2003

N.Lekishvili, M.Kezherashvili, B.Butskhrikidze, E.Lekveishvili, L.Asatiani, N.Sidamonidze, V.Tsitsishvili. Fluorine-Containing Polyamide Acids and Polyimides. Russian Polymer News, 2003, v. 8, No 4, p. 13-18.

Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, И.Л.Эдилашвили, Л.П.Асатиани, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом ультрафиолетовой спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 171-173.

Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, Л.П.Асатиани, И.Л.Эдилашвили, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, А.А.Полякова. Исследование ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом масс-спектрометрии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 128-131.

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

E.Lekveishvili, N.Vashakmadze, N.Naskidashvili, T.Chavchanidze. The Results of Festing Zeolite Filters to Improve Petrol Quality. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 169, No 3, p. 520-522.