სალუქვაძე ეთერი

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.  ე. სალუქვაძე, ე.კობახიძე, თ.ანდრონიკაშვილი. ასკანგელის ორგანოფილიზაცია  

   ორგანულ გამხსნელებში. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. 1991, ტ. 142, N 2, გვ. 341-343

 

2.       ე. სალუქვაძე, ე.კობახიძე, თ. ანდრონიკაშვილი, ც.გაბელია. სტრუქტურაწარმოქმნა  

   ასკანგელის ორგანოფილურ სუსპენზიებში. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. 1991, ტ.142, N 3,

   გვ.345-347

 

3.       E.I Kobakhidze, L.V. Kuridze, L.K. Japaridze, S.Sh. Salukvadze, S.G. Abashidze, E.E. Mzareulova. Colloid-Chemical Principles of Surface and Struktural-Mechonical Properties of Natural Alumino Silicates. Proceedings of the 5th conference on Colloid Chemistry in Memoriam Ervin wolfram. Balatonfured, 4-7.10.1988. L. Eotvos University. Budapest, 1990. p. 267-270.

             

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003)

 

            1998

 

1.       ე.კობახიძე, ლ.ჯაფარიძე, ლ.ქურიძე, ე.სალუქვაძე, ც.გაბელია.

 თიხოვანი მინერალების კარბონიზირების მექანიზმის კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე,

 ქიმიის სერია, 1998, ტ.24, N 1-4, გვ.90-92

     

      1999

 

 

2.       ე.კობახიძე, ლ.ჯაფარიძე, ლ.ქურიძე, ც.გაბელია, ე.სალუქვაძე. ბენტონიტური თიხების კარბონიზირება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1999, ტ. 25, N 1-2, გვ. 121-123

 

2001

 

3.       ე.კობახიძე, ლ.ქურიძე, ც.გაბელია, ე.სალუქვაძე, ლ.ჯაფარიძე, ე.კაშია. კარბონიზირებული მინერალების კლასიფიკაცია და გამოყენება. საქ. მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, N 1-2, გვ. 122-129

 

4.       E.kobaxidze, L.Kuridze, L.Japaridze, E.Salukvadze, Ts,Gabelia, E.Kashia. Directed Regulation of Colloid-Chemical Properties of Natural Silicate Disperse Systems and their Application in Various Spheres of Industry. Georgia Chemical Journal, 2001, v.1, N1, p 29-31

 

2002

 

5.       ე.კობახიძე, ლ.ქურიძე, ლ.ჯაფარიძე, ც.გაბელია, ე.სალუქვაძე. კოლოიდურ-ქიმიური მასალათმცოდნეობა. ახალი მასალების მიღება მიზანმიმართული თვისებებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი, 2002, N 6 (445), გვ. 25-29