თოფურია ელზა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Ушараули Э.А., Топурия Э.Н. Исследования грузинских нефтей на содержание адамантана и его производных. Сообщ. АН ГССР, 1972, т.72, № 2, с.361-364.

2.  Топурия Э.Н. Сравнительная оценка эффективности способов определения адамантана и 1-метиладамантана в нефти. Сообщ. АН ГССР, 1977, т.85, № 2, с.364-368.

3.  Топурия Э.Н., Меликадзе Л.Д., Мусаев И.А., Микая А.И., Курашова Э.Х. Изучение полициклических нафтновых углеводородов Тарибанской нефти (ГССР). нефти. Сообщ. АН ГССР, 1986, т.123, № 1, с.85-88.

4.  Ушараули Э.А., Меликадзе Л.Д., Кортава Л.М., Топурия Э.Н. Исследование ароматических фрагментов природных битумов. Сообщ. АН ГССР, 1990, т.137, № 2, с.521-524.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2003
1.  ი.ედილაშვილი, ე.უშურაული, ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, რ.ახობაძე, ე.თოფურია, ქ.გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 161-162.

2.  N.N.Skhirtladze, D.D.Gverdtsiteli, E.N.Topuria, E.A.Ushrauli, L.M.Kortava, G.Sh.Bakhturidze. On the Study of Synthesis of 9-Monomethyl-, Ethyl-, and 9,10-Dimethyl-Perhydroanthracenes. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 161-162.

3.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, Г.Ш.Бахтуридзе. Сесквитерпеновые углеводороды в грузинских нефтях. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 174-176.

4.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, И.Л.Эдилашвили. Химическая типизация тарибанской и сацхенисской нефтей. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 177-180.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:
1.  1. Э.А.Ушараули., Л.М.Кортава., Э.Н.Топурия., И.Л.Эдилашвили., Н.Т.Хецуриани., Р.Н.Ахобадзе., И.Дж.Мчедлишвили - К исследованию кристаллических ароматических углеводородов высококипя-щих фракций норийской нефти. Химический журнал Грузии, 2003, т. , № , с. - .

2.  I.L. Edilashvili, N.N. Skhirtladze, N.I. Tabashidze, D.D. Gverdtsiteli, E.N. Topuria, T.I. Gabunia, R.N. Akhobadze. For the study of synthesis of 9-monomethyl-, 9-ethyl and 9,10-dimethylperhidro-phenanthrenes. 2004, v. 30, №3-4, 4 p.