უშარაული ესმა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Ушараули Э.А., Топурия Э.Н. Исследования грузинских нефтей на содержание адамантана и его производных. Сообщ. АН ГССР, 1972, т.72, № 2, с.361-364.

2.       Ушараули Э.А., Меликадзе Л.Д., Кортава Л.М., Мчедлишвили И.Дж. Гидропиролитический автоклавный способ фрагментации углеводородов. Сообщ. АН ГССР, 1982, т.105, № 2, с.305-308.

3.       Ушараули Э.А., Меликадзе Л.Д., Кортава Л.М., Коган Л.О., Бродский Е.С. Гидропиролитическое определение ароматических фрагментов высоокипящих соединение нефти. Нефтехимия, 1987, т.27,№ 4, с.481-488.

4.       Ушараули Э.А., Меликадзе Л.Д., Кортава Л.М., Топурия Э.Н. Исследование ароматических фрагментов природных битумов. Сообщ. АН ГССР, 1990, т.137, № 2, с.521-524.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.       E.Usharauli, L.Kortava, I.Edilashvili. Mass-Spectral Studies of Aromatic Fragments of Tar-Asphaltene Compounds of Oil. Bull. Georgian Acad. Sсi., 1996, v. 153, No 3, p. 384-387.

 

2003

2.       .ედილაშვილი, .უშურაული, .თოფურიძე, .ხიტირი, .ხეცურიანი, .ახობაძე, .თოფურია, .გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 161-162.

3.       N.N.Skhirtladze, D.D.Gverdtsiteli, E.N.Topuria, E.A.Ushrauli, L.M.Kortava, G.Sh.Bakhturidze. On the Study of Synthesis of 9-Monomethyl-, Ethyl-, and 9,10-Dimethyl-Perhydroanthracenes. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 161-162.

4.       Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, Г.Ш.Бахтуридзе. Сесквитерпеновые углеводороды в грузинских нефтях. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 174-176.

5.       Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, И.Л.Эдилашвили. Химическая типизация тарибанской и сацхенисской нефтей. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 177-180.

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2001

Сборник статей АН Грузии

Химия и химическая ттехно-

логия

И.Л.Эдилашвили

Э.А.Ушараули

Исследование нефтей

Грузии

с.294-305

 

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       N.Khetsuriani, G.Shavgulidze, I.Edilashvili, R.Akhobadze, E.Usharauli. Effect of Depressoe Additives on Low-Temperature Properties of Diezel Fuels. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2004, v. 30, No 1-2, p. 131-134.

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1. Э.А.Ушараули., Л.М.Кортава., Э.Н.Топурия., И.Л.Эдилашвили., Н.Т.Хецуриани., Р.Н.Ахобадзе., И.Дж.Мчедлишвили - К исследованию кристаллических ароматических углеводородов высококипя-щих фракций норийской нефти. Химический журнал Грузии, 2003, т. , №  , с.     -    .