ზედელაშვილი ელენე

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

არა აქვს

  

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

_

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

_

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

2000

1.        მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, ი.ბეშკენაძე. გარდამავალ ლითონთა სხვადასხვა-ლიგანდიანი კომპლექსნაერთები სულფანილამიდებთან და ამინომჟავებთან სუსტ მჟავა არეში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 18-23.

2.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, მ.ცქიტიშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ლ.გოგუა, თ.საყვარელიძე, რ.ცისკარიშვილი. ამინომჟავების შემცველი ბიოკოორდინაციული ნაერთები და მათი ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 24-30.

 

2001

3.        G.Tsintsadze, N.Zhorzholiani, M.Tskitishvili, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Divers-ligand Complex Compounds of Biometals with Citric Acid and Sulfanilamides in Weak Acid Medium. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 294-296.

4.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ო.სვანიძე, მ.თავბერიძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.საყვარელიძე. Zn(II), Co(II), Cu(II) და Cd(II)-ის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 19-24.

5.        ა.შველაშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, თ.საყვარელიძე, ო.სვანიძე. Co(II) და Zn(II)-ის ლიმონის მჟავას და გუანიდინის შემცველი კოორდინაციული ნაერთების შთანთწმის იწ-სპექტრები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 25-27.

6.        G.Tsintsadze, M.Tskitishvili, N.Zhorzholiani, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Interaction of Sulfanilamides with Citric Acid. Proc. Georgian Acad. Sci., Chem. Ser., 2001, v. 27, №1-2, p. 28-31.

 

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

 

 

1994

მონოგრაფიები (1994-2003):

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

არა აქვს

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

არა აქვს

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

არა აქვს

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

არა აქვს