ადეიშვილი გიული

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

არა აქვს


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2001
1.  Shvelashvili A., Amirkhanashvili K., Sakvarelidze T., Adeishvili G. Synthesis and Investigation of Coordination Compounds of some Transition Metals with Volatile Inhibitors of Corrosion. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 3, p. 488-491.

2.  Швелашвили А.Е., Сакварелидзе Т.Н., Сванидзе О.П., Адеишвили Г.П. Исследование комплексообразования 2,4-динитробензоата пиперидина (ДНБП) в водном растворе. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 216-219.

3.  А.Е.Швелашвили, Э.Б.Миминошвили, В.К.Бельский, К.Д.Амирханашвили, Г.П.Адеишвили, Т.Н.Сакварелидзе. Кристаллическая и молекулярная структура [Cu(CH3COO) (DNB)(OH2)2]H2O. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 105-109.

2002
4.  К.Д.Амирханашвили, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, К.Э.Миминошвили, Э.Б.Миминошвили, В.В.Гобронидзе. Синтез и исследование координационных соединений меди (II) и цинка с динитробензоатами предельных вторичных аминов. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 111-113.