ბალარჯიშვილი გულნარა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1996
1.  ნ.ზარქუა, გ.ბალარჯიშვილი, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტანონის მიღება და გამოყენება რეპელენტად. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 173-175.

2003
2.  Л.О.Самхарадзе, Г.И.Баларджишвили, Р.К.Магдеева, А.В.Долидзе. О хемостерилизующей активности некоторых фосфорорганических соединений. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 152-154.

3.  Л.О.Самхарадзе, Г.И.Баларджишвили, Р.К.Магдеева, А.В.Долидзе. Гербицидная и фунгицидная активность некоторых фосфорорганических соединений с пятичленным циклом. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 144-146.

4.  Д.К.Иоселиани, Ц.В.Гигилашвили, А.В.Долидзе, Ц.И.Наскидашвили, Н.Г.Калабегашвили, Г.И.Баларджишвили. Химический и термографический анализ промышленного никельсодержащего отработанного катализатора для очистки выбросных газов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 150-152.