ბახტურიძე გულნაზი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Бахтуридзе Г.Ш., Александров А.Л., Эдилашвили И.Л. Окисление аминов молекулярным кислородом. Известия АН СССР, сер.хим., 1979, № 3, с.515-519.

2.  Эдилашвили И.Л., Бахтуридзе Г.Ш., Купрашвили Б.Г. Участие синглетного кислорода в фотоокислении нефтяных масел. Сообщения АН ГССР, 1979, т.95, № 3, с.625-628.

3.  Меликадзе ЛД., Купрашвили Б.Г., Бахтуридзе Г.Ш. сечатая структура асфальтенов нефти. Известия АН ГССР, сер.хим., 1983, т.9, № 4, с.3020303.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1999
1.  ს.ჩიქვილაძე, ი.ედილაშვილი, ი.ლიტვინცევი, ნ.ხეცურიანი, ლ.თოფურიძე, გ.ბახტურიძე. 1,2- ციკლოჰექსანდიოლის მიღება ციკლოჰექსანის ეპოქსიდირებით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 1-2, გვ. 61-65.

2  ს.ჩიქვილაძე, ი.ედილაშვილი, მ.ბაევსკი, ვ.საპუნოვი, გ.კაჩუხაშვილი, გ.ბახტურიძე. ციკლოჰექსენის ჟანგვა ბინარული კატალიზური სისტემების თანაობისას. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 263-267.

2003
1.  N.N.Skhirtladze, D.D.Gverdtsiteli, E.N.Topuria, E.A.Ushrauli, L.M.Kortava, G.Sh.Bakhturidze. On the Study of Synthesis of 9-Monomethyl-, Ethyl-, and 9,10-Dimethyl-Perhydroanthracenes. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 161-162.

2.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, Г.Ш.Бахтуридзе. Сесквитерпеновые углеводороды в грузинских нефтях. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 174-176.

3.  Габуния Т.И., Годердзишвили К.Г., Эдилашвили И.Л.. Бахтуридзе Г.Ш. Изучение микроэлементов в грузинских нефтях. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 169-171.