ჩხეიძე გიული

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2000
1.  В.В.Хахнелидзе, Д.К.Иоселиани, Г.С.Чхеидзе, Т.Г.Курцикидзе. Алкилирование резорцина изопропиловым и гексиловым спиртами. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 56-59.

2001
2.  D.Ioseliani, R.Zedgenidze, I.Borisovitch, G.Antoshin, G.Chkheidze. Catalytic Activity of Iron Containing Y, L, M, and E zeolites in Oxidation Reaction of Carbon Oxides by Nitrogen Oxide. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 1, p. 81-84.