ცინცაძე გივი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

36

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

2

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

7

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1994

1.        Г.В.Цинцадзе, Р.И.Мачхошвили, С.А.Лобжанидзе. Координационные соединения металлов с формил-и ацетилгидразонами ацетона. Коорд.химия, 1994, т. 20, № 1, с. 60-63.

2.        Басаргин Н.Н., Сванидзе З.С., Розовский Ю.Г. Цинцадзе Г.В. Групповое концентрирование элементов полимерных хелатным сорбентов в анализе природных сточных вод Грузии. Сообщения АН Грузии, 1994, т.150, №1, с.67-70.

3.        სვანიძე ზ., ცინცაძე გ. კადმიუმისა და თუთიის ერთდროული კონცენტრირება ბუნებრივი წყლების ანალიზში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 1994, ტ150,@#1. გვ.71-75.

4.        სვანიძე ზ., ცინცაძე გ. ნატრიუმის ციტრატის გავლენა კადმიუმის სორბციის ხარისხზე წყლებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 1994, ტ. 150,@#2, გვ. 258-261.

5.        სვანიძე ზ., ცინცაძე გ. კადმიუმის განსაზღვრა ჩამდინარე წყლებში ატომურ-აბსორბციული მეთოდით ალური ატომიზაციის რეჟიმში. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, ტ. 152, # 2, გვ. 299-300.

1996

6.        А.Е.Швелашвили, Г.В.Цинцадзе, Э.Б.Миминошвили. Рентгеноструктурное исследование солянокислого аминогуанидина CN3H6.HCI. Журнал неорганической химии, 1996, т. 41, № 11, с. 1851-1853.

1999

7.        Г.В.Цинцадзе, Т.И.Цивцивадзе, М.В.Бережиани. Кристаллическая и молекулярная структура комплекса меди (II) метронидазолом [Cu2Cl2(C6H9N3O)4(H2O)2]Cl2. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, №1-2, c. 21-27.

8.        გ.ცინცაძე, თ.მაჩალაძე, მ.კერესელიძე, ლ.სხირტლაძე, რ.კურტანიძე, ვ.ვაზარაშვილი, თ.ფავლენიშვილი, მ.ცარახოვი. ორთო-ამინო-4 და 5-მეთილპირიდინებთან თუთიის სულფატის კოორდინაციული ნაერთები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 1-2, გვ. 32-37.

9.        Т.И.Кипиани, Д.В.Гулбани, Р.Ш.Куртанидзе, Г.В.Цинцадзе, М.Г.Цинцадзе. Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 74-77.

2000

10.     გ.ციციშვილი, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე. ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და ახალი ელემენტები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 9-13.

2001

11.     G.Tsintsadze, M.Tskitishvili, N.Zhorzholiani, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Interaction of Sulfanilamides with Citric Acid. Proc. Georgian Acad. Sci., Chem. Ser., 2001, v. 27, №1-2, p. 28-31.

2002

12.     М.Г.Зауташвили, Л.Г.Эприкашвили, Г.В.Цинцадзе, Н.А.Куциава. К повышению разрешающей способности мезопористых адсорбентов семейства М41S путем их катионной модификации. Журнал хроматографичного товариства (Украина), 2002, т. II, № 4, с. 15­21.

13.     G.Tsintsadze, I.Beshkenadze, N.Jorjoliani, N.Mestiashvili, M.Tskitishvili. Synthesis and Study of Heteronuclear Citrates of type M2'MeL2·nH2O. Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, v. 165, No 1, p. 59-62.

14.     გ.ცინცაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ლ.მეტრეველი, ი.ბეშკენაძე, ო.სვანიძე. ბიოლითონთა სხვადასხვალიგანდიანი კომპლექსნაერთების წარმოქმნა სულფანილამიდებთან და ლიმონის მჟავასთან ხსნარებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 205-209.

15.     B.Cujejiani, T.Andronikashvili, M.Kardava, G.Tsintsadze. On Possibility of Increasing Maize Yield Without Application of Mineral Fertilizers. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 350-358.

16.     М.М.Сачкова, Г.В.Цинцадзе, Р.В.Чагунава. О древнегрузинском способе добычи золота. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 160-162.

17.     Р.Г.Кобалава, Г.В.Цинцадзе, Р.В.Чагунава, Н.А.Куциава. О гальваническом элементе П.Р.Багратиони и его применении. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 163-165.

18.     М.Г.Цинцадзе, Э.С.Топурия, Р.П.Джорбенадзе, М.М.Абашидзе, Г.В.Цинцадзе, М.В.Петриашвили, Ц.А.Деканозишвили. О координации изоникотиноилгидразона мета-нитробензальдегида в комплексах кобальта (II) и никеля (II). Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 104-105.

19.     М.М.Сачкова, Г.В.Цинцадзе, Р.В.Чагунава. О древнегрузинском способе получения гранул из благородных металлов. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 183-184.

2003

20.     გ.ცინცაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ი.ბეშკენაძე, ნ.მესტიაშვილი, მ.ჭურაძე.  MIMIICit.nH2O  ტიპის ჰეტერობირთვული ციტრატების კომპლექსწარმოქმნა წყალხსნარში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 15-17.  

21.     Г.В.Цинцадзе, И.А.Бешкенадзе, И.Б.Жоржолиани, М.Г.Цкитишвили, Л.Г.Гогуа, М.Г.Тавберидзе, Н.Д.Местиашвили. Синтeз и иccлeдoвaниe рaзнoлигандныx  кoopдинaциoнныx coeдинeний  металов  с лимонной  кислотой  и метаоксибензоилгидразином. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 179-184.

22.     G. Tsintsadze, M. Tskitishvili, N. Zhorzholiani,  I. Beshkenadze. Complex Compounds  of Transitive Metals with Nialamid. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 185-189.

23.     М.Г.Цинцадзе, И.П.Меманишвили, Н.А.Куциава, В.Д.Эристави, Р.П.Джорбенадзе, Г.В.Цинцадзе. Экстракционное концентрирование палладия и золота с 3,5-дифенил-1-тиокарбамидо пиразолином и их определение в рудах Маднеули. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 124-126.

24.     М.Г.Цинцадзе, М.М.Чантурия, Д.В.Гулбани, Т.И.Кипиани, Г.В.Цинцадзе, Т.Т.Тактакишвили. Ацетатные комплексы кобальта (II), цинка и кадмия с 2-амино-6-метилпиридином. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 122-125.

25.     Г.В.Цинцадзе, Ш.Н.Андгуладзе, В.Н.Гаприндашвили. Выщелачивание восстановленной массы баритового концентрата. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 147-149.

26.     გ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, ლ.ბაჩიაშვილი, ვ.ერისთავი, ნ.იმნაძე. მძიმე ლითონების გავრცელების დახასიათება თბილისისა და რუსთავის მაგალითებზე. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 1, გვ. 73-75.

27.     გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, მ.ცინცაძე, მ.საჩკოვა, რ.ჩაგუნავა. ნაკეთობათა მოოქროება ვახტანგ VI-ის "ქიმიის" მიხედვით. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 1, გვ. 79-80.

28.     გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, მ.ცინცაძე, მ.საჩკოვა, რ.ჩაგუნავა. ქიმიის შესახებ ექვთიმე მთაწმინდელის და სვიდას ცნობები. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 1, გვ. 81-83.

29.     G.Tsintsadze, N.Kutsiava, M.Tsintsadze, N.Bolkvadze. Prof. D.Eristavi. Georgia Chem. J., 2003, v. 3, No 2, p. 184-187.

30.     მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, ნ.იმნაძე, გ.ცინცაძე, ლ.ბაჩიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ჟ.ჩაჩხიანი. მდინარე მტკვარში ზოგიერთი მიკროელემენტის შემცველობის შესახებ. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 3, გვ. 255-257.

31.     გ.ცინცაძე, ნ.იმნაძე, დ.ნაკანი, ნ.გულუა, ნ.კუციავა, მ.ცინცაძე, ვ.ერისთავი. ნიადაგების და წყლის რესურსების დაბინძურების მდგომარეობა მდ.ხობისწყლის აუზში. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 3, გვ. 258-261.

32.     გ.ცინცაძე, ნ.იმნაძე, დ.ნაკანი, ნ.კუციავა, მ.ცინცაძე, ვ.ერისთავი, ნ.გულუა. მდ.ხობისწყლის აუზის მდინარეების დაბინძურებაზე ფერმერული მეურნეობების (მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა) გავლენის გამოკვლევა. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 3, გვ. 262-265.

33.     Г.В.Цинцадзе, Н.В.Бокучава. ИК-спектры органических веществ, выделенных из сопочных и иловых грязей Грузии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 3, с. 266-268.

34.     მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.გელოვანი, გ.ცინცაძე, ვ.ვარაზაშვილი, ნ.ღონღაძე, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 4, გვ. 294-297.

35.     მ.ცინცაძე, ი.შარია, ნ.გელოვანი, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე, გ.ცინცაძე, ნ.ღონღაძე,. თ.ფავლენიშვილი, დ.ლოჩოშვილი. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 4, გვ. 298-301.

36.     მ.ცინცაძე, ი.შარია, ნ.გელოვანი, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე, გ.ცინცაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, დ.ლოჩოშვილი. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) Co(II) და Ni(II) ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 4, გვ. 302-304.

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

მონოგრაფიები (1994-2003):

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

გამომცემლობა

პირობითი თაბახი

1.       

1995

Цинцадзе М.Г., Цивадзе А.Ю., Кузнецов С.А., Цинцадзе Г.В.,   Напетваридзе Л.Д.

Координационные соединения металлов с этиленмочевиной и бициклическими биомочевинами

Тбилиси: Технический университет,

150 с.

9,25

2.       

1998

Г.В.Цинцадзе, О.Г.Батиашвили, А.П.Нариманидзе, Е.М.Шилакадзе, Г.М.Манвелидзе, М.Г.Цинцадзе, Н.А.Куциава, Г.К.Джашиашвили

Координационные соединения металлов с тубазидом и ларусаном

Тбилиси: Технический университет,

139 с.

8,75

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.       

2001

"Химия и химичеcкая технология". Cборник трудов.

Тбилиси: Мецниереба

Г.В.Цинцадзе

Амидокомплексы переходных d-металлов

c. 234-252

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

1.        Г.В.Цинцадзе, М.Г.Цкитишвили, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе. Комплексные соединения металлов II группы с ниаламидом. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 1-2, с. 18-21.

2.        გ.ცინცაძე, ნ.მგელაძე, თ.წივწივაძე, რ.ჩაგუნავა. შალვა ცინცაძის მეცნიერული მოღვაწეობის პირველი წლები (1925-1926 წწ.). საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2004, ტ. 4, # 1, გვ. 78-82.

3.        გ.ცინცაძე, ნ.მგელაძე, თ.წივწივაძე, რ.ჩაგუნავა. აკად. დ.ნ.პრიანიშნიკოვის ცნობები "ცინცაძის ნარევის@ შესახებ. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2004, ტ. 4, # 1, გვ. 83-87.

4.        მ.ცინცაძე, ე.დგებუაძე, გ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, დ.ოტიაშვილი. ერთი უძველესი ბერძნული ხელნაწერის ქიმიური თვალსაზრისით შესწავლის საკითხისათვის. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2004, ტ. 4, # 1, გვ. 88-93.

5.        მ.ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, გ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა. ქვევრის გამოყენების ისტორიისათვის. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2004, ტ. 4, # 2, გვ. 191-192.

6.        მ.ცინცაძე, მ.დემეტრაძე, ნ.კუციავა, გ.ცინცაძე, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა. XVII საუკუნის I ნახევრის ქართული ოქრომჭედლობის ზოგიერთი მიღწევა. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2004, ტ. 4, # 2, გვ. 196-200.

7.        მ.ცინცაძე, მ.დემეტრაძე, ნ.კუციავა, გ.ცინცაძე, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა. თოფის წამლის დამზადება ძველ სვანეთში (XVII საუკუნის I ნახევარი). საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2004, ტ. 4, # 2, გვ. 196-200.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

არა აქვს

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

არა აქვს