მაისურაძე გურამი

 

წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

7

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1998

1.        ი.ედილაშვილი, გ.ჩივაძე, გ.მაისურაძე, ქ.გოდერძიშვილი, დ.კეკელია. სპილენძჩანაცვლებული NaY ცეოლითის აქტივობის შესწავლა ჟანგვით რეაქციებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 86-89.

2.        Г.В. Маисурадзе, Т.В. Шарашенидзе. Изучение спектральными методами клиноптсодержащих туфов Грузиию Тез. Междунар. Конфер.”Природный цеолит-97” Гурджаани, 1998, с. 41.

 

2000

3.        გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, ლ.შამანაური, მ.ბურჯანაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.შარაშენიძე, ნ.გოგოძე. შუხუთის (საქართველო) ფილიპსიტის მოდიფიცირებული ფორმების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26,  № 1-2, გვ. 100-106.

4.        გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, თ.ჭუმბურიძე, ნ.გელაშვილი, დ.კეკელია. ნახშირჟანგის პოლარულ მოლეკულებთან სპილენძის კათიონების შემცველი Y ტიპის ცეოლითის ურთიერთქმედების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 96-101.

2001

5.        Г.В.Майсурадзе, Г.В.Цицишвили, Д.В.Кекелиа, Н.Э.Гелашвили, М.H.Бурджанадзе, Т.Р.Агладзе, Т.В.Шарашенидзе. Влияние электрического поля на кинетику ионного обмена в цеолитах типа фожазита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 93-96. 

 

2003

6.        .მაისურაძე, .გელაშვილი, .კეკელია, .შარაშენიძე, .ბურჯანაძე. იზომერული ნარევების დაყოფა ევგენოლურ ეთერზეთებში გაზქრომატოგრაფიული მეთოდით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 88-90.

7.        Н.Э.Гелашвили, Г.В.Майсурадзе, И.Т.Джаиани. Газо-хроматографический анализ равновесной паровой фазы летучих ароматических углеводородов (БТЭК) в водах. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 314-318.

 

 

 

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული

ნაშრომები (1994-2003) –

 

 

 

 

მონოგრაფიები (1994-2003) -

 

 

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1998

"Cинтез, модифицирование и адcорбционные cвойcтва цеолитов и цеолитоподобных модекулярных cит". Cанкт-Петербург: РАН

Г.В.Цицишвили, Г.В.Майcурадзе, В.Г.Цицишвили

Медьcодержащие формы фожазита

c. 50-51

2.

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

В.Гвахария, В.Цици-швили, Г.Майcурадзе, Н.Гелашвили, Х.Ло-рия, Д.Гиргвлиани

Применение хроматогра-фии при экологичеcким аудите акватории и при-легающих территорий Черноморcкого побережья Грузии

c. 46-48

 

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       V.G.Gvakharia, N.E.Gelasvili, T.A.Gvakharia, T.M.Adamia, N.D.Janashvili, G.V.Maisuradze. Method foe Determination of Petroleum Hydrocarbons and the Study of Pollution Level of Bottom Sediments Within the Georgian Section of the Black Sea Water Area. Georgian Eng. News, 2004, No 2, p. 108-110.

2.       В.Г.Гвахария, Н.О.Мачитадзе, Г.В.Маисурадзе, Р.Г.Харгелия, Н.Э.Гелашвили. Содержание тяжелых металлов и нефтяных углеводородов в морских донных осадках акватории Супсинского нефтеперегрузочного терминала. Труды ГИН АН Грузии, 2004, нов. сер., вып. 119, с. 839-843.

3.       Н.Э.Гелашвили, В.Г.Гвахария, Т.А.Гвахария, Г.В.Маисурадзе, Т.М.Адамия, Х.В.Лория. Методы анализа нефтяных углеводородов в водах, почвах и донных осадках. Труды ГИН АН Грузии, 2004, нов. сер., вып. 119, с. 839-843.

4.       В.Г.Гвахария, Р.Г.Харгелия, Н.Э.Гелашвили, Н.Д.Джанашвили, Г.В.Маисурадзе. Изучение загрязнения  нефтяными углеводородами грузинской акватории Черного моря. Материалы шестого международного конгресса "Вода: Экология и технология" – ЭКВАТЕК-2004, 2004, Москва, часть 1, с. 321.