პაპავა გივი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Папава Г.Ш., Виноградова С.В., Коршак В.В., Майсурадзе Н.А., Величкова Р.С. О механизме поликонденсации полициклических бисфенолов с хлорангидридами ароматических дикарбоновых кислот. Изв. АН СССР, сер. хим. 1970. 4.

2.       Папава Г.Ш., Сергеев В.А., Виноградова С.В.,  Абнерова С.В., Майсурадзе Н.А., Цискаришвили П.Д., Коршак В.В., Цискаришвили П.Д., Шитиков В.К.

Некоторые кинетические закономерности бисфенолов норборнанового типа с    формаль-   дегидом. Высокомолек. соед. 1974. XVI Б.  11.

3.       Папава Г.Ш., Беридзе Л.А., Гелашвили Н.С., Цискаришвили П.Д. Сложный кардовые полиэфиры на основе 2,2-бис-(4-оксифенил) адамантана и его фенилзамещенных производных.        Изв. АН ГССР. сер хим. 1975, 1, №3.

4.       Папава Г.Ш., Беридзе Л.А., Кутателадзе М.К., Цискаришвили П.Д., Коршак В.В., Виноградова С.В. Ароматические простые полиэфиры с группировками норборнанового типа. Высокомолек. соед.. А, 1981. т.23, №10.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

19

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

2

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        Г.Ш.Папава, Н.С.Гелашвили, К.Г.Эбралидзе. Смешанные блок-полиуретаны. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 1, с. 90-94. 

1995

2.        .პაპავა, .გავაშელიძე, .აფხაზავა, .მაისურაძე, .დოხტურიშვილი, .პაპავა. ნორბორნანის ტიპის კარდული ჯგუფის შემცველი მეორეული დიოლების და მათ ბაზაზე პოლიურეთანების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1994/1995, . 20/21, #1_4, გვ. 54-60.

1999

3.        Sh.Papava, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze, G.Papava, N.Tsomaia, N.Andronikashvili. The Study of Some Kinetic Regularities of Hardening Process of Aminoplast Polymer Composition in Isothermal Conditions Under Vacuum. Bull. Georgian Acad. Sci., 1999, v. 160, No 3, p. 481-482.

4.        Ш.Р.Папава, Н.С.Дохтуришвили, Н.А.Майсурадзе, Г.Ш.Папава, З.Ш.Табукашвили, Н.И.Цомая. Изучение процесса отверждения полимерных композиций аминопласта. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 210-213.

5.        შ.პაპავა, ნ.მაისურაძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. მელამინო-ფორმალდეჰიდური ოლიგომერის შემცველი პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 214-219.

2000

6.        G.Papava, K.Ebralidze, E.Gugava, K.Papava. Aminoaldehyde Oligomers for Obtaining Multicomponent Pelleted Polymer Composition of Weat Seed Material. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 161, No 2, p. 249-251.

7.        G.Papava, Z.Tabukashvili, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze. Investigation of the Hardening Process of the Compositions Obtained on the Basis of the Novolaques Type Oligomers and Diatomites. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 3, p. 455-458.

8.        N.Maisuradze, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, G.Papava. Investigation of Kinetic Regularity in Interaction Between the Bisphenol Fragment – Containing Dioles With Diisocyanites. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 3, p. 485-487.

9.        გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე, ე.გუგავა, ა.დოლიძე, ქ.პაპავა. ამინოალდეჰიდური ოლიგომერების საფუძველზე ხორბლის სათესლე მასალის მრავალკომპონენტიანი დრაჟირებულ-კაფსულირებული პოლიმერული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 51-55.

10.     ნ.მაისურაძე, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. ოქსიპროპილიმერული კარდული ბისფენოლების და დიიზოციანატების საფუძველზე პოლიურეთანების წარმოქმნის კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 138-141.

11.     К.Г.Эбралидзе, Г.Ш.Папава, А.В.Долидзе. Использование тиокарбамид-формальдегидной матрицы для получения многокомпонентных дражированно-капсулированных полимерных композиций. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 131-132.

2001

12.     G.Papava, Z.Tabukashvili, , N.Dokhturishvili, N.Gelashvili, M.Datuashvili, M.Gurgenishvili, M.Ramishvili. On Some  Regularities of Resole Oligomer in Diatomite Containing Phenol-Formaldehyde Polymer Composition. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 309-311.

13.     K.Ebralidze, G.Papava, A.Dolidze, E.Gugava. Biodegrading Homogenous and Mixed Matrixes of Aminoaldehyde Type for Microcapsullation of Multicomponent Compositions Containing Biologycally Active Substances. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 3, p. 495-496.

14.     გ.პაპავა, ზ.თაბუკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, მ.დათუაშვილი, მ.რამიშვილი. რეზოლური ოლიგომერებისა და დიატომიტის შემცველი ფენოლ-ფორმალდეჰიდური  პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 256-259.

15.     Г.Ш.Папава, И.А.Читрекашвили, Ш.Р.Папава, Н.З.Гелашвили. О структурировании полимерных композиций аминопласта. Georgian Eng. News, 2001, No 4, p. 96-98.

2002

16.     გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, # 2, გვ. 280-282.

17.     ი.ჩიტრეკაშვილი, ქ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 233-237.

18.     გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.გელაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, შ.პაპავა. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 238-241.

19.     ნ.მაისურაძე, გ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, ქ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ზ.სარიშვილი.  ადამანტანის კარდული ტიპის ჯგუფის შემცველი დიოლების და მათ საფუძველზე პოლიურეთანების სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე., ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, N3-4,  გვ. 242-245.

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

"სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები".

თბილისი: საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

გ.პაპავა, ქ.პაპავა, ა.დოლიძე, ე.გუგავა, ქ.ებრალიძე

ამინოალდეჰიდური ოლიგომერების საფუძ-ველზე ხორბლის სათ-ესლე მასალის მრავა-ლკომპონენტიანი დრა-ჟირებულ-კაფსულირე-ბული პოლიმერული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია

გვ.192-196

2.      

2003

 

K.G.Ebralidze, G.Sh.Papava, E.D.Gugava, K.R.Papava, T.G.Andronikashvili

Application of Natural Zeolites in Multi-Component Dragee-Capsulated Compositions

p. 143-147

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       Г.Ш.Папава, Н.А.Майсурадзе, Н.С.Дохтуришвили, В.А.Шерозия, Г.С.Абашидзе, К.Р.Папава. Основные технологические параметры синтеза 4,4'-(2-норборнилиден)дифенола и его фенилзамещенных производных. Georgian Eng. News, 2004, No 1, p. 83-84.

2.       Н.С. Гелашвили, З.П. Молодинашвили, Ш.Р. Папава, Г.Ш. Папава, И.А. Читрекашвили, Н.З. Хотенашвили, М.Б. Гургенишвили. О некоторых закономерностях взаимодействия параформа и фенола в расплаве. Химический журнал Грузии. 2004, т. 4, № 2, ст. 120 – 122.

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

  

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1998

გ.პაპავა, ა.დოლიძე, ქ.ებრალიძე, მ.ქარდავა

მარცვლეული კულ-ტურების სათესლე მასალის დრაჟირების და კაფსულირების ხერხი

საქართველოს პატენტი

522

2.      

1999

.პაპავა, .პაპავა, .ხოტენაშვილი, .დოხტურიშვილი, .ჩიტრეკაშვილი

"ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციის მიღების ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2299