ქვარცხავა გიორგი

 

ლაბორატორიის  გამგე

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

15

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

M. Gverdtsiteli, G. Kvartskhava, M. Gverdtsiteli.Algebriac Characterization of Boron Halogenides. Proceedings of the Academy of Sciences. 1997, 23, #1-4, p. 167-168.

G. Kvartskhava, M. Gverdtsiteli, T. Kovziridze, A. Dolidze, Theoretical Study of Bioactivity Using Algebriac Chemistry. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 158, #1, 1998, p.77-78.

A. Dolidze, G. Kvartskhava, R. Chedia, T. Samsonia L. Dolidze. Some Problems of Utilization of Liquid Rocket Fuel Components. Georgian Engineering News, #3, 1999. p. 88-89.

S. Adamia, M. Gverdtsiteli, G. Kvartskhava. Algebraic-Chemical Study of Some Tin-Containing Acetylenic Compounds and the Reaction of their Synthesis. Builletin on the Georgian Academy of Sciences, 159, #2, 1999. p.264-265.

А.В.Долидзе, Г.Р.Кварцхава, Р.В.Чедия, Т.Г.Самсония, Л.А.Долидзе. Некоторые вопросы утилизации жидкого ракетного топлива. Georgian Eng. News, 1999, No 3, p. 88-89.

გ.ქვარცხავა, რ.ჭედია, ა.დოლიძე, თ.ქორქია. იუვენალური ჰორმონის ანალოგის – N-(4-ფენოქსიფენოქსი ეთილ)-0-ეთილკარბამატის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 83-87.

Г.Р.Кварцхава, А.В.Долидзе, Л.А.Долидзе, Н.У.Ноникашвили, А.В.Кириакиди, Р.В.Чедия. Получение из ракетного топлива смеси ацетилксилидинов и ее применение в качестве стабилизатора растворов пероксида водорода. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 164-165.

G. Kvartskhava, R. Chedia, A. Dolidze, T. Korkia. The Synthesis of N-(4-Phenoxyphenoxyethyl)-O-Ethylcarbamate (Fenoxycab). Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. #1-2. 26, 2000. p.83-87.

G. Kvartskhava, A. Dolidze, L. Dolidze, N. Nonikashvili, A. Kiriakidi, R. Chedia. Extraction of the Mixture of Acetylxilidines from the Rocket Fuel and its Application as a Stabilizer of Hydrogen Peroxide Solutions. Georgiam Engineering Nes #2, 2000. p. 164-165.

G. Kvartskhava, R. Chedia, L. Dolidze, A. Dolidze. Utilization of Liquid Propellant. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 2, p. 148-149.

Г.Р.Кварцхава, А.В.Долидзе, Р.В.Чедия, С.М.Харгелия. Получение препаративных форм некоторых инсектицидов. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 172-173.

G. Kvartskhava, A. Dolidze, R. Chedia, S. Khargelia. Production of Preparative Forms of Some Insecticides. Georgian Engineering News #2, 2002. c. 172-173.

L. Kalatozishvili. L. Khananashvili, R. Chedia, G. Kvartskhava, M. Beroshvili, L.Mtskhvetadze, I. Tsomais. Method of Obtaining Copper Chloride from Copper-Containing Wastes. Georgian Engineering News #1, 2002. p.111-113.

L. Kalatozishvili, L.Khananashvili, M. Beroshvili,  G. Kvartskhava, R. Chedia, I. Tsomaia. Some Problems in Trimethylsilylation of Natural Sicilates. Georgian Engineering News. #1, 2002. p. 92-94.

M. Chkaidze, G. Kvartskhava, K. Ebralidze, A. Dolidze. On Application of "Supercritical Fluid". Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. #3-4. 29, 2003. p.358-360

თეზისი

გ.ქვარცხავა, ა.კირიაკიდი. ჩანაცვლებული დიბენზოპენტალანების საფუძველზე ზოგიერთი ბრომ- და ნიტროწარმოებულის მიღება. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მე-4 რესპუბლიკური კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2003., 1-3 ივლისი, გვ.20-21.