რაზმაძე გიული

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

10

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

  

1995

1.        Р.И.Мачхошвили, М.И.Гогилашвили, Н.А.Купрашвили, А.А.Гогитидзе, Б.Г.Метревели, Г.Б.Размадзе. Синтез и свойства комплексных соединений меди (II) и никеля (II) с салицилиденфенилацетилгидрозоном. Журнал неорг. хим., 1995, т. 40, № 7, с. 1176-1178.

2.        .ჯაფარიძე, .თარაშვილი, .სარიშვილი, .რაზმაძე. ტყიბულის ვიტრენის ჟანგვითი დესტრუქცია. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, . 151, # 2, გვ. 254-257.

3.        .ჯაფარიძე, .თარაშვილი, .სარიშვილი, .რაზმაძე. ტყიბულის ვიტრენის ჟანგვითი დესტრუქცია. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, . 151, # 2, გვ. 254-257.

1996

4.        Р.И.Мачхошвили, М.И.Гогилашвили, Н.А.Купрашвили, Г.М.Размадзе. Координационные соединения кобальта (II), никеля (II) с цианацетил- и фенацетилгидрозонами салицилового альдегида и тиоцианогруппами. Координационная хим., 1996, т. 22, № 1, с. 754-758.

1999

5.        დ. მირველაშვილი, ჯ. გოგიტიძე, რ. მაჩხოშვილი, გ. რაზმაძე. ლანთანოიდების კოორდინაციული ნაერთები ჰიდრაზიდებთან-მონოთიოარსენატო ნაწარმები. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტი», ქიმიის მეცნიერებანი, 1999, # 1 (4),  გვ. 33 – 34.

2000

6.        რ. მაჩხოშვილი, დ. მირველაშვილი, ჯ. გოგიტიძე, გ. რაზმაძე,Mმ. გოგილაშვილი. ლანთანოიდების კოორდინაციული ნაერთები ჰიდრაზიდებთან – ტეტრათიოარსენატონაწარმები. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2000, ტ. 26, # 1 – 2, გვ. 45 - 49.

7.        Р. Мачхошвили, Дж. Гогитидзе, Н. Дидманидзе, Г. размадзе. ИК-спектры поглощения координационных соединений арсенатов и тетратиоарсенатов лантаноидов с гидразидами. Фонд развития науки и общества, периодическии научный журнал «Интелект». 2000, №2(8), ст. 12 – 14.

2001

8.        Р.И. Мачхошвили, В.Д. Мачарашвили, Д.А. Гогитидзе, Г.Б. Размадзе, Н.А. Купрашвили. Координационные соединения РЗЭ с гидразидами капроновой и каприловой кислот. Изв. академии наук Грузии. 2001, т. 27, №1 – 2, ст. 35 – 38.

9.        Р.И. Мачхошвили, Д.А. Гогитидзе, Н.И. Дидманидзе, Г.Б. Размадзе, Д.М. Мирвелашвили. Координационные соединения тетратиоарсенатов редкоземельных элементов с первичными гидразидами. Журнал неорганической химии. 2001, т. 26, №3, ст. 420 – 422.

2002

10.     Р.И. Мачхошвили, В.Д. Мачарашвили, Д.А. Гогитидзе, Г.Б. Размадзе. Координационные соединения лантаноидов с бромбензоилгидразоном ацетона. Журнал неорганической химии. 2002, т. 47, № 3, ст. 430 – 432.