სამსონია გივი

 

უფროსი მეცნიერი თანამსრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე)

 

  1. Р. Лагидзе, Н. Иремадзе, Г. Самсония, Б. Лопатин. О строении продуктов окисления 5,5,10,10-тетраметил - 4в,5,9в,10 -тетрагидроиндено (2,1-а) индена. Изв. Акад. Наук. СССР, серия хим, 1966,8, стр. 1459-1461.
  2. Р. Лагидзе, М. Вашакидзе, Г. Самсония, Ш. Куправа. Синтез некоторых 1,4-дизамещённых – 2,3 - димезитил – 1,3 – бутадиенов. Журнал орг. хим. 1972. т.VIII. стр. 1591-1599.
  3. Г. Самсония, Р. Девдарияни, М. Вашакидзе, Р. Лагидзе. Синтез  некоторых сульфонамидопроизводных и четвертичных аммониевых соединений на основе 1,2,5,6 – дибензо – 3,3,7,7 – тетраметилциклооктандиона – 4,8. Сообщ. Акад. Наук. Груз. ССР, 1983, т. 109, №2, стр. 301-304.
  4. Л. Чагелишвили, Ю. Стреленко, Г. Самсония, Д. Палавандишвили, Р. Лагидзе. Синтез изомерных динитропроизводных 4,4,8,8 – тетраметил – 2,3,6,7 – дибензопентолана. Сообщ. Акад. Наук. Груз. ССР. 1988. т. 132, №1, стр. 69-72.

 

 

 

პუბლიკაციები (1994-2003)

რაოდენობა

5

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული შრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრმები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003).

 

1.       კუპრავა შ., სამსონია გ., ვაშაკიძე მ., ჭავჭანიძე დ., 4,4,8,8 – ტეტრამეთილ – 2,3,6,7 – დიბენზოპენტალანის ზოგიერთი წარმოებულის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, 1993, ტ. 19, #2, გვ. 153-155.

2.       კოვზირიძე თ., ჭავჭანიძე დ., ვაშაკიძე მ., სამსონია გ., 2,5 – დიმეთილ – 3 –ჰექსინ – 2,5 – დიოლის ბენზოლთან კონდენსაციის შედეგად მიღებული ახალი ნაერთის გამოყოფა და შესწავლა. საქართველოს მეცნ. აკად. მაცნე, 1997, ტ. 23, #1-4, გვ. 90-93.

3.       სამსონია გ., ვაშაკიძე მ., ჭავჭანიძე დ., ახვლედიანი რ., კოვზირიძე თ. 1,2,5,6 – დიბენზო – 3,3,7,7,21;31;24;34 – ოქტამეთილციკლოოქტანდიონ – 4,8,-ის ამიაკთან, მეთილამინთან და ეთილამინთან ურთიერთქმედების პროდუქტები. საქ. მეცნ.აკად. მაცნე 2000, ტ. 26, #1-2, გვ. 69-71.

4.       ვაშაკიძე მ., ჭავჭანიძე დ., სამსონია გ., რამიშვილი მ. 2-ფენილ-1,1 – დიეთილ –3- (3'-პენტილ) ინდენის იზომერული ტეტრაბრომიდების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, 2002, ტ. 28, #3-4, გვ. 373-375.

5.       სამსონია გ., ჭავჭანიძე დ., რამიშვილი მ., კირიაკიდი ა. 4,4,8,8 – ტეტრამეთილ – 2,3,6,7 – დიბენზო –9 – ოქსაბიციკლო (3,3,1) ნონან -1-  ეთილამინო –5- ოლის მჟავური ჰიდროლიზი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2004, ტ. 30, #1-2, გვ. 79-81.