წინწკალაძე გიორგი

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       M.K.Charkviani, G.V.Tsitsishvili, G.P.Tsintskaladze. IR Spectra of Natural Zeolites. Proc. Soviet-Bulgarian Symposium. Moscow: USSR Acad. Sci. Press, 1979, p. 259-261.

2.       T.G.Andronikashvili, V.Tsitsishvili, G.P.Tsintskaladze. New Phosphorus-Containing Substance from Clinoptilolite. Natural Zeolites-93.  Abstracts of International Symposium. Tbilisi: Metsniereba, 1993, p. 12.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

9

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1998

1.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, D.Chipashvili, M.Nijaradze, N.Khazaradze. Adsorption and Thermal Properties of Zeolitic Rocks from Newly Investigated Deposit Plots in Georgia. Georgian Eng. News, 1998, No 2(6), pp. 61-65.

1999

2.        G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze. Synthesis and Structure of M41S type Mesoporous Molecular Sieves. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 1-2, pp. 117-120.

3.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

2000

4.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, მ.ნიჟარაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.გვახარია, გ.წინწკალაძე, გ.სტურუა. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 2. ფორიანი სისტემის თავისებურებების გამოკვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 97-99.

2001

5.        S.Urotadze, G.Tsintskaladze. The IR Spectra of Laumontite of Georgia. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 306-308.

2003

6.        Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Г.П.Цинцкаладзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. ИК­спектры сколецита Грузии. Украинский хим. журнал, 2003, т. 69, № 8, с. 101­103.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1999

"Cовременные теорети-чеcкие модели адcорб-ции в пориcтых cредах"

Материалы V Вcероccийcкого cимпозиума c учаcтием иноcтранных ученых.

Моcква: РАН

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цици-швили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, Д.C.Чипа-швили, Г.П.Цинцкаладзе

Cинтез и cтроение мезопориcтого материала cемейcтва M41S

c.  35-36

2.      

 

В.Цицишвили, Н.Долабери-дзе, М.Алелишвили, Д.Чипа-швили, Г.Цинцкаладзе, И.Циклаури, Г.Cтуруа, Н.Ги-голашвили, М.Нижарадзе, Н.Мирдзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

3.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

 

В.Цицишвили, Н.Долабери-дзе, М.Алелишвили, Д.Чипа-швили,Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, И.Циклаури, Н.Мирдз-вели, М.Нижарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии. 1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

4.      

 

В.Цицишвили, Н.Долабери-дзе, М.Алелишвили, Д.Чипа-швили, .Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, М.Нижарадзе, Н.Гиго-лашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

5.      

 

В.Цицишвили,М.Але-лишвили, Н.Долабе-ридзе, Г.Cтуруа, Г.Цинцкаладзе

Литий-cодержащие ионообменники на оcнове природных и cинтетичеcких цеолитов

c. 85-91

6.      

2000

Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე)

Г.В.Цицишвили, Г.П.Цинцкаладзе, В.Г.Цицишвили, М.Р.Гелашвили

Каталитичеcкие cвойcтва природного филлипcита и его водородных форм

c. 84-85

7.      

2002

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

G.Tsitsishvili, G.Tsintskaladze, V.Tsitsishvili

Catalytic Activity of Natu-ral Phillipsite from Akhal-tsikhe Deposit of Georgia

S-6, 2

8.      

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпози-ума. Издано Грузинс-кой Ассоциацией по цеолитам

"Natural  Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

Н.А.Джанджгава, Г.П.Цинцкаладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава

К воздействию фосфорсодержащего клиноптилолита на урожайность чеснока

с. 47-50

9.      

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Sympo-sium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, N.Dolaberi-dze, M.Alelishvili, M.Nija-radze, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, N.Gigolashvili

Modification and Adsorption Properties of Natural Phillipsite From Georgia

p. 36-39