ციციშვილი გიორგი

 

ინსტიტუტის საპატიო დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       გ.ციციშვილი. სორბციული პროცესები. თბილისი: მეცნიერება, 1959, – 465 გვ.

2.       Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили. Молекулярные сита. Тбилиси: Мецниереба, 1960, –  30 с.

3.       Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, В.Д.Лукин, Р.М.Багиров. Осушка и очистка природного газа клиноптилолитом на опытно-промышленной установке. Сообщения АН ГССС, 1976, т. 81, №2, с. 369-372.

4.       Г.В.Цицишвили, Ш.Д.Сабелашвили, Т.Н.Кордзахия, Т.Г.Андроникашвили. Влияние условий регенерации клиноптилолита на его осушающую способность. Сообщения АН ГССС, 1979, т. 95, №2, с. 349-352.

5.       Г.В.Цицишвили. Перспективы применения цеолитов в сельском хозяйстве. В кн.: "Природные цеолиты в сельском хозяйстве". Тбилиси: Мецниереба, 1980, – с. 13-34.

6.       G.V.Tsitsishvili, T.G.Andronikashvili, N.Ph.Kvashali. Agricultural Applications of Natural Zeolites in the Soviet Union. In: Zeo-Agriculture: Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. N.-Y.: Westview Press, 1984, p. 211-218.

7.       Г.В.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе. Синтез филлипсита в гранулированной форме. В кн.: "Синтез цеолитов с разнозарядными катионами", Тбилиси, Мецниереба, 1986, с. 17-23.

8.       Г.В.Цицишвили, А.Ю.Крупенникова, Н.М.Долаберидзе. Ионообменная сорбция на филлипситах. Докл. АН СССР, 1987, т. 297, №3, с. 658-660.

9.       Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили. Использование природных цеолитов в растениеводстве. В кн.: "Применение  клиноптилолитсодержащих туфов в растениеводстве". Тбилиси: Мецниереба, 1988, с. 5-33.

10.   G.V.Tsitsishvili, T.G.Andronikashvili, G.N.Kirov, L.D.Folizova. Natural Zeolites. N.-Y., London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Ellis Horwood (UK), 1992, – 295 p.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

16

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

მონოგრაფიები

42

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

20

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1999

1.       G.V.Tsitsishvili, N.S.Skhirtladze, T.G.Andronikashvili,  V.G.Tsitsishvili, A.V.Dolidze. Natural Zeolites of Georgia: Occurrences, Properties, and Application. Stud. Surf. Sci. Catal., 1999, v. 125, pp. 715-722.

2.       G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze. Synthesis and Structure of M41S type Mesoporous Molecular Sieves. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 1-2, pp. 117-120.

3.       T.Andronikashvili, G.Tsitsishvili, M.Kardava, M.Gamisonia. The Effect of Organic-Zeolite Fertilizers on Microbial Landscape of Soil. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 3-4, p. 243-252.

2000

4.       გ.ციციშვილი, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე. ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და ახალი ელემენტები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 9-13.

5.       გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, ლ.შამანაური, მ.ბურჯანაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.შარაშენიძე, ნ.გოგოძე. შუხუთის (საქართველო) ფილიპსიტის მოდიფიცირებული ფორმების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26,  № 1-2, გვ. 100-106.

6.       Г.В.Цицишвили. К 150-летию со дня рождения Петра Григорьевича Меликишвили. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 2000, т. 26, № 3-4, c. 11-17.

7.       გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, თ.ჭუმბურიძე, ნ.გელაშვილი, დ.კეკელია. ნახშირჟანგის პოლარულ მოლეკულებთან სპილენძის კათიონების შემცველი Y ტიპის ცეოლითის ურთიერთქმედების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 96-101.

8.       გ.ციციშვილი, მ.ურუშაძე, ნ.გიგოლაშვილი, დ.დვალი. Fe2+ იონებით მოდიფიცირებული A, X, Y–ტიპის ცეოლითების მაგნიტური თვისებები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 102-106.

2001

9.       Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Определение рядов селективности сколецита к катионам металлов различной природы. Азербайджанский хим. журнал, 2001,4, с. 34­37.

10.   G.Tsitsishvili. Polarizability of Chemical Bond. Proc. Georgian Acad. Sci., Chem. Ser., 2001, v. 27, №1-2, p. 84-86.

11.   Г.В.Майсурадзе, Г.В.Цицишвили, Д.В.Кекелиа, Н.Э.Гелашвили, М.Бурджанадзе, Т.Р.Агладзе, Т.В.Шарашенидзе. Влияние электрического поля на кинетику ионного обмена в цеолитах типа фожазита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 93-96. 

2002

12.   Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили. Дегидратация сколецит- и ломонтитсодержащих пород Грузии. Журнал неорг. химии, 2002, т. 47, № 2, с. 223-225.

13.   Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова. Селективность ломонтита и сколецита к катионам щелочных и щелочно­земельных металлов. Украинский хим. журнал, 2002, т. 68, № 9, с. 26­29.

2003

14.   Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Г.П.Цинцкаладзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. ИК­спектры сколецита Грузии. Украинский хим. журнал, 2003, т. 69, № 8, с. 101­103.

15.   С.Л.Уротадзе, Г.В.Цицишвили, Д.С.Чипашвили, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Термические свойства модифицированных форм природного цеолита Грузии ­ сколецита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 1-2, с. 135-138.

16.   S.Urotadze, G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, T.Kvernadze, N.Osipova. Yield an Properties of Wheat Grown on the Soil Enriched by Laumontite-Containing Rocks. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 1-2, p. 139-147.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.       G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization and Modification of Natural Phillipsites from Georgia. Journal of Porous Materials – Zeolite’02, 2002, III, p.57-60. – ნუსხა 1, # 585

 

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

გამომცემლობა

პირობითი თაბახი

1.      

1995

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, Г.О.Чивадзе

Природные цеолиты и проблемы окружающей среды

Тбилиси: Мецниереба,

192 c.

10,70

2.      

1996

გ.ვ.ციციშვილი

კვანტური ქიმია

თბილისი: თსუ, 359 გვ.

22,5

3.      

1997

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, Н.Несторов, В.Г.Лабутин

Природные цеолиты в сельском хозяйстве

Тбилиси: Мецниереба,

143 с.

8,84

სულ პირობითი თაბახი

 =SUM(ABOVE) \# "0,00" 42,04

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1996

"Теория и практика адсорбционных процессов" (Материалы 8­ой международной конференции). Москва: РАН

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, А.Ю.Крупенникова, В.Г.Цицишвили

Синтетические цеолиты нового поколения

с. 99-100

2.      

1998

"Cинтез, модифицирование и адcорбционные cвойcтва цеолитов и цеолитоподобных модекулярных cит". Cанкт-Петербург: РАН

Г.В.Цицишвили, Г.В.Майcурадзе, В.Г.Цицишвили

Медьcодержащие формы фожазита

c. 50-51

3.      

1998

"XVI Менделеевcкий cъезд по общей и прикладной химии". Рефераты докладов и cообщений. Моcква: РАН

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили

Новые материалы на оcнове природнsх цеолитов

т. 2,

c. 523-524

4.      

1998

 

Proceedings of  1st FEZA Conference "Synthesis, Characterization and Use of Zeolitic Microporous Materials", Szeged (Hungary): DecaGen Ltd

G.V.Tsitsishvili, N.S.Skhirtladze, T.G.Andronikashvili, V.G.Tsitsishvili

Natural Zeolites of Georgia: Occurrences, Properties, and Application

No 61

5.      

1998

G.V.Tsitsishvili, A.V.Dolidze, V.G.Tsitsishvili, L.T.Tatiashvili

Study of Catalitic Properties of Modified Clinoptilolite

No 63

6.      

1999

"Cовременные теоретичеcкие модели адcорбции в пориcтых cредах".

Материалы V Вcероccийcкого cимпозиума c учаcтием иноcтранных ученых.

Моcква: РАН

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цицишвили

Cинтез, cвойcтва и при-менение однородноме-зопориcтых материалов

c.  34-35

7.      

 

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, Д.C.Чипашвили, Г.П.Цинцкаладзе

Cинтез и cтроение мезопориcтого материала cемейcтва M41S

c.  35-36

8.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

Т.Г.Андроникашвили, И.И.Мамедов, Г.В.Цицишвили, З.Г.Зульфугаров

Промышленное приме-нение природных цео-литов типа клиноптило-лит в  процессах глубокой осушки газов и жидкостей

c. 113-119

9.      

2000

Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Г.В.Цицишвили, Г.П.Цинцкаладзе, В.Г.Цицишвили, М.Р.Гелашвили

Каталитичеcкие cвойcтва природного филлипcита и его водородных форм

c. 84-85

10.   

2001

"Химия и химичеcкая технология". Cборник трудов.

Тбилиси: Мецниереба

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили

Физико-химичеcкие cвойcтва и применение цеолитов

c. 5-24

11.   

 

Т.Г.Андроникашвили, Г.В.Цицишвили

Некоторые актуальные вопросы развития газовой хроматографии

c. 25-41

12.   

2002

 

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

G.Tsitsishvili, G.Tsintskaladze, V.Tsitsishvili

Catalytic Activity of Natu-ral Phillipsite from Akhal-tsikhe Deposit of Georgia

S-6, 2

13.   

 

V.Tsitsishvili, G.Tsitsi-shvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili

Characterization of Natural Phillipsites From Georgia

PS- II, 3

14.   

 

S.L.Urotadze, T.G.Andronikashvili, G.V.Tsitsishvili

Output of Winter Wheat Grown on the Soil Enriched by a Laumontite-Containing Rock

PS-II, 9

15.   

 

M.Alelishvili, G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, N.Skhirtladze, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Agricultural Application of Analcime

PS-III, 3

16.   

 

S.L.Urotadze, G.V.Tsi-tsishvili, T.K.Kverna-dze, N.A.Osipova

Study of Certain Physic-Chemical Characteristics of Georgian Zeolite – Scolecite

PS-III, 8

17.   

 

N.Dolaberidze, G.Tsi-tsishvili, V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Khazaradze

Regeneration of Clinopti-lolite and Phillipsite Used for Treatment of Ammonia-Containing Waters

PS-III, 9

18.   

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(rusul da inglisur enebze)

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили

Природные цеолиты в раcтениеводстве

с. 5-9

19.   

 

С.Л.Уротадзе, Т.Г.Андроникашвили, Г.В.Цицишвили, М.А.Кардава

Оценка потенциаль-но­полезных свойств ломонтитсодержащей горной породы при выращивании озимой пiеницы

с. 29-32

20.   

 

Г.В.Цицишвили, Н.И.Схиртладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Удобрение на основе анальцимсодержащей породы, используемое для выращивания патиссонов

с. 55-59