ხიტირი გურამი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Топуридз Л.Ф., Хитири Г.Ш., Меликадзе Л.Д. Исследование Самгорской нефти. Известия АН ГССР, 1979, т.5, № 1, с.63-71.

2.  Медикадзе Л.Д., Топуридзе Л.Ф., Хитири Г.Ш., Хецуриани Н.Т. - Коагуляционная деасфальтенизация высококипящих остатков нефти. Сообщения Академии наук ГССР, 1984, 116, № 1, с.105-107.

3.  Медикадзе Л.Д., Топуридзе Л.Ф., Хитири Г.Ш., Хецуриани Н.Т. - Влияние температуры продуктов коагуляционной деасфальтенизаций мазутов Грузинских нефтей. Известия АН ГССР, серия химическая, 1988, т.14, № 2, с.143-146.

4.  თოფურიძე ლ., მელიქაძე ლ., ხიტირი გ., ხეცურიანი ნ. - ნინოწმინდის ნავთობის შესწავლა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია, 1989, 125, ¹ 4, გვ. 291-293.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1995
1.  ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი. რუსთავის საბადოს ნავ¬თობის (ჭაბ.16ა) შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, ტ. 151, ¹ 1, გვ. 52-55.

1998
2.  ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი. ოქუმის საბადოს ნავთობის ქიმიური ბუნებისა და სასაქონლო თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, ¹ 1-4, გვ. 148-151.

1999
3.  ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი, გ.ხიტირი. საქართველოს ნავთობების მიზანშეწონილი ათვისების ზოგიერთი პერსპექტივები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 223-226.

2003
4.  ი.ედილაშვილი, ე.უშურაული, ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, რ.ახობაძე, ე.თოფურია, ქ.გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 161-162.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

1.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, გ.ხიტირი. სამგორის საბადოს ნავთობში მიკროელემენტების შედგენილობის ცვლილება ჭაბურღილის სიღრმის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 126-130.