აბესაძე ინესა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

  1. И.Г. Абесадзе, Р.Н. Ахвледиани, А.И. Двалишвили, Р.М. Лагидзе. Синтез бромистого триметил-3-фенилбутил аммония и его аналогов Сообщения Академии наук ГССР. 1966, т.43, №2, с.343-348.
  2. P.M. Лагидзе, И.Г. Абесадзе, М.З. Никоцадзе, Н.И. Кубанеишвили. Синтез 3-(4-метоксифенил)-1-оксибутана и его уксусного эфира. Сборник трудов ГПИ им. Ленина. 1982, №12, с.42-44.
  3. I.R. Lagidze, T.N. Revazishvili, L.T. Talakvadze, I.G. Abesadze, R.M. Lagidze. SYNTESIS of dimethoxy analogues of melatonin on the basis of tryptamine and dicarboxilic acids. Second International conference on chemistry and biotechnology of biologically active natural producte. 1983 Budapist Hungari.
  4. М.О. Лурсманашвили. М.К. Иремадзе, Ш.Д. Куправа, И.Г. Абесадзе, P.M. Лагидзе. Синтез новых    оксагетероциклических    соединений    на    основе    1,2,5,6-дибензо-3,3,7,7-тетраметилциклооктандиона-1,8; некоторых аминокислот, фенамина и меркаптоэтиламина. Сообщение Академии наук. ГССР. 1990, т.137,№3 с.525-528.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.     Р.Н. Ахвледиани, М.З. Нацвлишвили, Р.М. Баберкина, И.Г. Абесадзе, М.М. Хачидзе, Н.Н. Суворов. Синтез IH-пирроло /2,3-g/, и IH-пирроло /3,2-g/ хинолинов, Известия Академии наук Грузии, серия химическая,  1996, т.22, №1-4, с.43-47.

2.     ა.კირიაკოვა, ლ.ჩაგელიშვილი, რ.დევდარიანი, მ.ხაჩიძე, ი.აბესაძე, რ.ახვლედიანი. IH-პიროლო /2,3-g/ ქინაზოლონ 8-ის სინთეზი. საქართვე-ლოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1997, ტ.23, ¹1-4, გვ. 159-160.

3.     Р.Н. Ахвледиани, А.П. Грязнов, И.Б. Абесадзе, М.М. Хачидзе, Н.Н. Суворов. Синтез аналогов триптамина и индолилуксусной кислоты в ряду пирролохинолинов. Известия Академии наук Грузии, серия химическая, 1997, т.23, №1-4, с.85-89.

4.     რ.ახვლედიანი, რ.ფროლოვა, ი.აბესაძე, მ.ხაჩიძე, ა.კირიაკიდი, ი.ჯინიყაშვილი, დ.ფარცვანია. იზომერული ინდენოინდოლების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, 2003, ტ.29, ¹3-4, გვ.234-241.

5.     ა.კირიაკიდი, მ.ლურსმანაშვილი, ი.აბესაძე, ა.დოლიძე, . რ.დევდარიანი, 1,2,5,6 დიბენზო-3,3,7,7-ტეტრამეთილციკლო-ოქტადიონ-4,8 საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2003, ტ.29, ¹3-4, გვ.239-241.

 

თეზისები:

R.M. Lagidze, Sh.D. Kuprava, T.D. Kovziridze, M.M. Khachidze, I.G. Abesadze, R.N. Akhvlediani. New elementorganic biostmulating preparation “UEC”. The Abstracts of the Scientific practical Conference. Chemistry and the Agricultural Problems. Gurjaani, 1996, 29 may, p.18-19.

 

გრანტი:

სამეცნიერო პროექტი: G-420 აღმოსავლეთის ხალხურ მედიცინაში ფართოდ გამოყენებული მცენარიდან “aquilegia vulgiris” ანტიეპილეფსიური აქტიობის მქონე ნაერთების გამოყენება დახასიათება - ქიმიური კვლევების ჩატარებაში მონაწილეობა. პროექტის შესრულების ვადა თებერვალი 2001-თებერვალი 2004.

2004 წლის სექტემბერში გამოსაქვეყნებლად გადაცემული შრომა

 

Purtification and identification of components of Aquilegia Vulgaris extract fraction exhibiting anti-epileptic activity

 

R.Solomonia1*, N. Kuchiashvili1, A. Berulava1, V. Pkhakadze1, N.Trapaidze1, M.Zhvania1, I.Abesadze1, H.Kojuma2 & N. Dalakishvili1.

 

1 – Institute of Physiology, Georgian Academy of Sciences, 14m L. Gotua Str. Tbilisi, 380060, Georgia

2 -  National Institute of Advandec Industrial scence & Technology, Hihashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8565 Japan

*Corresponding author: Institute of Physiology, Georgian Academy of Sciences, 14, L. Gotua Str., Tbilisi, 380060, Georgia E.mail: ros@1000.pvt.ge; Fax: +995 32 84 10 45

 

SUMMARY

Extract of the plant Aquilegia Vulgaris is used in folk medicine as antiepileptic and soporofic medicinal. Our previous results demonstrated that exact contains compounds selectively acting on g-aminobuturic acid-A (GABAA)-receptor system in vitro. The present work was aimed for the identification and characterisation of these compound(s). Two rounds of High Performance Liquid Chromatography with subsequent Gas-chromatography coupled with Mass-Spectrometry identified two main active compounds of this exact: (1) myo-Inositol and (2) oleamide-sleep inducing lipid. The effects of oleamide neuroreceptors was not described. We have also observed that myo-Inositol inhibits 3H-muscimol (specific Ligand of GABA binding site at the GABA-A receptors) binding and stimulates  3H-MK801 (specific ligand to activated NMDA type gutalamate receptors) binding. These results obtained, combined with  other our previous findings on the effects of myo-Inositol on epileptic convulsions clearly indicates that oleamide and myo-Inositol are main compound determining antiepileptic and soporofic feature of Aquilegia Vulgaris extract.

 

Keywords: GABAA-receptor, Epilepsy, oleamide, Myo-insositol, HPLC, Mas-spectrometry

 

Short-title: Neuroactive compounds from Aquilegia Vulgaris

 

Submitted to the Journal of Biological Chemistry and Physics