ჩიტრეკაშვილი ია

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2001
1.  Г.Ш.Папава, И.А.Читрекашвили, Ш.Р.Папава, Н.З.Гелашвили. О структурировании полимерных композиций аминопласта. Georgian Eng. News, 2001, No 4, p. 96-98.

2002
2.  გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, ¹ 2, გვ. 280-282.

3.  ი.ჩიტრეკაშვილი, ქ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 233-237.

4.  გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.გელაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, შ.პაპავა. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 238-241.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:
1.  Н.С. Гелашвили, З.П. Молодинашвили, Ш.Р. Папава, Г.Ш. Папава, И.А. Читрекашвили, Н.З. Хотенашвили, М.Б. Гургенишвили. О некоторых закономерностях взаимодействия параформа и фенола в расплаве. Химический журнал Грузии. 2004, т. 4, № 2, ст. 120 – 122.

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1999

გ.პაპავა, შ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.ჩიტრეკაშვილი

"ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციის მიღების ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2299