ედილაშვილი ირაკლი

 

მთავარი  მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.  Эдилашвили И.Л.. Черкасов А.С. - Кинетика фотохимических првращений 1,2- бензантрацена и 10-этил-1,2-бензантрацена. Сообщения АН ГССР, 1966, 42, № 3, с.601-608.

2.  Эдилашвили И.Л.. Черкасов А.С. - О влиянии некоторых тушителей флуоресценции на  квантовые выходы фотохимических превращений 10-этил-1,2-бензантрацена и 9,10 диметил-1,2-бензантрацена. Азерб.химич. журнал, 1967, т.7, № 1. с. 123-129.

3   Эдилашвили И.Л. - Фотоокислительные превращения и стабилизация нефтяных масел.   Нефтехимия,   1982, 22, № 4, с. 525-527.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

20

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.       E.Usharauli, L.Kortava, I.Edilashvili. Mass-Spectral Studies of Aromatic Fragments of Tar-Asphaltene Compounds of Oil. Bull. Georgian Acad. Sсi., 1996, v. 153, No 3, p. 384-387.

1998

2.       E.G.Lekveishvili, L.P.Asatiani, I.L.Edilashvili, M.N.Tevdorashvili, E.V.Kartvelishvili, T.E.Balavadze. Synthesis of Thermostable Polyimides Based on Adducts of Highly Boiling Aromatic Hydrocarbons from Petroleum With Maleic Anhydride. Russian Рolymer News, 1998, v. 3, No 4, p. 18-21.

3.       ი.ედილაშვილი, გ.ჩივაძე, გ.მაისურაძე, ქ.გოდერძიშვილი, დ.კეკელია. სპილენძ-ჩანაცვლებული NaY ცეოლითის აქტივობის შესწავლა ჟანგვით რეაქციებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 86-89.

4.       ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი. ოქუმის საბადოს ნავთობის ქიმიური ბუნებისა და სასაქონლო თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, # 1-4, გვ. 148-151.

1999

5.       ს.ჩიქვილაძე, ი.ედილაშვილი, ი.ლიტვინცევი, ნ.ხეცურიანი, ლ.თოფურიძე, გ.ბახტურიძე. 1,2-ციკლოჰექსანდიოლის მიღება ციკლოჰექსანის ეპოქსიდირებით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 1-2, გვ. 61-65.

6.       ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი, გ.ხიტირი. საქართველოს ნავთობების მიზანშეწონილი ათვისების ზოგიერთი პერსპექტივები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 223-226.

7.       ს.ჩიქვილაძე, ი.ედილაშვილი, მ.ბაევსკი, ვ.საპუნოვი, გ.კაჩუხაშვილი, გ.ბახტურიძე. ციკლოჰექსენის ჟანგვა ბინარული კატალიზური სისტემების თანაობისას. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 263-267.

2000

8.       ი.ედილაშვილი, ს.ჩიკვილაძე, ლ.თოფურიძე, რ.ახობაძე, თ.გაბუნია. ციკლოჰექსენის კატალიზური ეპოქსიდირების რეაქციის პირობების და კინეტიკური კანონზომიერებების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, #1-2, გვ. 118-122.

9.       ი.ედილაშვილი. საქართველოს ნავთობისა და პიროლიზური პროცესის თხევადი პროდუქტების კუპაჟირებით მიღებული ნარევის გამოხდით A-76 მარკის ბენზინის წარმოების შესაძლებლობის თაობაზე ქართულ-ამერიკული კომპანიის (GAOR) ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში. საქართველოს ნავთობი და გაზი, 2000, #2, გვ. 236-240.

10.    ი. ედილაშვილი. შავი ოქრო. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი, 2000, #2, გვ 83-95.

2001

11.    ე.გვენცაძე, ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი, ნ.თევზაძე, გ.ასათიანი, ზ.სამხარაძე, გ.შავგულიძე. ქართულ-ამერიკული ნავთობგადამამუშავებელი კომპანია GAOR-ში საავტომობილო ბენზინის "ნორმალი-80" წარმოების ტექნოლოგია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 358-365.

12.    Э.В.Гвенцадзе, Н.Т.Хецуриани, И.Л.Эдилашвили, Г.Г.Шавгулидзе, А.Ш.Канделаки. Усовершенствование установки первичной переработки нефти. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 154-157.

13.    И.Л.Эдилашвили, Н.Т.Хецуриани, Э.В.Гвенцадзе, А.Ш.Канделаки. Исследование нефтей Грузии и продуктов их переработки. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 150-153.

14.    ი. ედილაშვილი. საქართველოს ნავთობი – წარსული და პერსპექტივები. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი 2001, # 3, გვ.54-61.

2002

15.    И.А.Эдилашвили, Н.Т.Хецуриани, Э.В.Гвенцадзе, А.Ш.Канделаки. Исследование нефтей Грузии и продуктов их переработки. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 164-168.

2003

16.    .ედილაშვილი, .უშურაული, .თოფურიძე, .ხიტირი, .ხეცურიანი, .ახობაძე, .თოფურია, .გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 161-162.

17.    Т.Н.Габуния, К.Г.Годердзишвили, И.Л.Эдилашвили, Г.Ш.Бахтуридзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение микроэлементов в нефтяных водах Самгорского месторождения. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 169-170.

18.    Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, И.Л.Эдилашвили, Л.П.Асатиани, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом ультрафиолетовой спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 171-173.

19.    Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, И.Л.Эдилашвили. Химическая типизация тарибанской и сацхенисской нефтей. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 177-180.

20.    Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, Л.П.Асатиани, И.Л.Эдилашвили, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, А.А.Полякова. Исследование ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом масс-спектрометрии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 128-131.

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2001

Сборник статей АН Грузии

Химия и химическая ттехно-

логия

И.Л.Эдилашвили

Э.А.Ушараули

Исследование нефтей

Грузии

с.294-305

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, გ.ხიტირი. სამგორის საბადოს ნავთობში მიკროელემენტების შედგენილობის ცვლილება ჭაბურღილის სიღრმის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 126-130.

2.       N.Khetsuriani, G.Shavgulidze, I.Edilashvili, R.Akhobadze, E.Usharauli. Effect of Depressoe Additives on Low-Temperature Properties of Diezel Fuels. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2004, v. 30, No 1-2, p. 131-134.

3.       თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, ე.თოფურია. სამგორის ნავთობში მიკროელემენტების ცვლილება დროის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 176-178.

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.       Э.А.Ушараули., Л.М.Кортава., Э.Н.Топурия., И.Л.Эдилашвили., Н.Т.Хецуриани., Р.Н.Ахобадзе., И.Дж.Мчедлишвили - К исследованию кристаллических ароматических углеводородов высококипя-щих фракций норийской нефти. Химический журнал Грузии, 2003, т. , №  , с.     -    .

2.       I.L. Edilashvili, N.N. Skhirtladze, N.I. Tabashidze, D.D. Gverdtsiteli, E.N. Topuria, T.I. Gabunia, R.N. Akhobadze. For the study of synthesis of  9-monomethyl-, 9-ethyl  and 9,10-dimethylperhidro-phenanthrenes. 2004, v. 30, 3-4, 4 p.

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.     

1998

ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი

ვაზელინების მიღების ხერხი

საქართველოს პატენტი

553 YY, № 13