ჯავაშვილი ირმა

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2001
1. ნ.ჯაბიშვილი, ნ.კლარჯეიშვილი, ი.ჯავაშვილი, ი.ხუბულური. ტერბიუმის პიროფოსფატები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, ¹ 3-4, გვ. 227-230.

2002
2.  ნ.ჯაბიშვილი, ვ.ნათიძე, ი.ხუბულური, ი.ჯავაშვილი. ჰოლმიუმის პიროფოსფატები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, № 1-2, გვ. 27-30.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.  ნ.ჯაბიშვილი, ვ,ნათიძე, ი.ჯავაშვილი, ი.ხუბულური, მ.ლანდია, ნ.კლარჯეიშვილი კალციუმის პიროფოსფატების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. Aაკად. მაცნე ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 3-4.

2.  ვ.ნათიძე, ი.ხუბულური, ნ.კლარჯეიშვილი, ი.ჯავაშვილი ჰოლმიუმის ორთოფოსფატები. საქ. მეცნ. Aაკად. მაცნე ქიმიის სერ., 2005, ტ. 31, ¹ 1-2.