ჯინიყაშვილი ირმა

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1.  ახვლედიანი რ., ფროლოვა ე., აბესაძე ი., ხაჩიძე მ., კირიაკიდი ა., ჯინიყაშვილი ი., ფარცვანია დ. იზომერული ინდენოინდოლების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2003, ¹3-4, გვ. 234-238.

თეზისები:
1.  Буцхрикидзе М., Джиникашвили И., Шарабидзе М., Буадзе Е. Исследование процесса набухания шелкового материала обработанного в набухающем агенте А. Современные проблемы развития текстильной и легкой промышленности. Доклады I межд. научно-технической конференции, г. Кутаиси. 1995г., стр.160-161.

2.  ჯინიყაშვილი ი. 6-ჰიდრაზინო-1,3-ბენზდიოქსანითა და პიროყურძნის მჟავის ეთილის ეთერით 6-ბენზდიოქსილჰიდრაზონის სინთეზი. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია, თბილისი. 2003 წელი, 1-3 ივლისი, გვ.10.

პატენტები:
1.  Буадзе Э., Бочоришвили М., Шарабидзе М., Джиникашвили И. Красильные растворы для крашения тканей прямыми красителями. Патент на полезную модель. Д 06РЗ'0091195. Официальный бюллетень. 1997, 7(16).