მიქაძე ირმა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

10

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        ა.დოლიძე, მ.კვაჭანტირაძე, თ.ალავიძე, ი.მიქაძე. მეთილციკლოპენტანკარბონმჟავის რთული ეთერების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 55-58.

2.        ი.მიქაძე, ვ.კასრაძე, მ.ციცაგი, ა.დოლიძე. 3-მეთილ-2E,Z,4E-დეკადიენის მჟავის გერანილის ეთერის – პოტენციური იუვენოიდის სინთეზი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 65-68.

3.        И.И.Микадзе, М.В.Цицаги, Р.В.Чедия, А.В.Долидзе. О получении феромона и пиретроидного соединения на основе гераниола. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 120-122.

4.        I.Mikadze, V. Kasradze, A. Dolidze. Bilogically Active Compounds Based on Natural Alcohol Components. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 1, p. 65-66.

5.        М.В.Цицаги, Н.П.Церодзе, И.И.Пруидзе, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Новые препаративные формы половых феромонов. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 86-87.

6.        М.С.Бузариашвили, Р.В.Чедия, М.В.Цицаги, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе, Получение исходных продуктов для синтеза 4-гидроксикумарина. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 207-208.

7.        А.В.Долидзе, В.П.Цанава, М.С.Жгенти, И.И.Микадзе. Разработка и применение минерального удобрения, полученного на основе окислителя жидкого ракетного топлива. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 212-213.

8.        ა. დოლიძე, მ. ჟღენტი, ო. ლომთაძე, ი. მიქაძე. თხევადი რაკეტული საწვავის უტილიზაცია რუსეთის ყოფილი სამხედრო ბაზებზე საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 125-128.

9.        მ. ბუზარიაშვილი, მ. ციცაგი, ი. მიქაძე, მ. ჯაფარიძე, ა. დოლიძე. 4-ჰიდროქსიკუმარინის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 242-244.

10.     С.А.Гвидани, Ц.М.Сумбадзе, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Изменения содержания простагландинов в экстремальном состоянии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 155-158.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       С.А.Гвидани, Ц.М.Сумбадзе, И.И.Микадзе, И.Г.Пруидзе, А.В.Долидзе. Роль циклических нуклеотидов при экстремальном состоянии. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 1-2, с. 40-44.

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1. М.А.Степанишвили, Г.Ш.Татурашвили, М.С.Жгенти, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Превращение военного остатка – некондиционного напалма в полезные продукты. Инжинерные Новости Грузии. 2004, № 3.

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება