ამირხანაშვილი კობა

 

 წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1. Ракитин Ю.В., .Амирханашвили К.Д., Ходасевич С.Г.,Зеленцев В.В.,  Калинников В.Т. Модель углового перекрывания для комплексов с ненасы-щенными бидетантными лигандами  Координационная Химия,т.16, вып.9, 1990, с.1191-1195.

2. Ракитин Ю.В., .Амирханашвили К.Д., Ходасевич С.Г.,Зеленцев В.В.,  Калинников В.Т. Модель углового перекрывания для комплексов с ненасы-щенными бидетантными лигандами  Координационная Химия,т.16, вып.9, 1990, с.1191-1195.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

23

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

1

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

1994

1. Л.Т.Николаишвили, К.Д.Амирханашвили, Т.Г.Андроникашвили. Моделирование хроматографического разделения бензолпроизводных на жидкокристаллических капиллярных колонках. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 3, с. 422-427.

2 К.Д.Амирханашвили, Е.М.Глазырин, Т.Г.Андроникашвили. Новая система сбора и обработки хроматографических данных. 2. Обработка данных (часть 1). Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 2, с. 275-279.

3         Т.Г.Андроникашвили, К.Д.Амирханашвили, Е.М.Глазырин. Новая система сбора и обработки хроматографических данных. 2. Обработка данных (часть 2). Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 2, с. 280-284.

4         К.Д.Амирханашвили, Л.Г.Николаишвили, Т.Г.Андроникашвили. Моделирование хроматографического разделения адамантана и его производных на жидкокристаллических капиллярных колонках. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 3, с. 468-471.

5         Л.Г.Николаишвили, К.Д.Амирханашвили, Т.Г.Андроникашвили. Универсальный алгоритм для моделирования хроматографических процессов с помощью ПЭВМ. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 3, с. 472-476.

 

1996

6         K.Amirkhanashvili, I.Rapoport, T.Andronikashvili. Studies of Sorbent-Sorbate Adsorption Interaction on Capillary Chromatography. Bull. Georgian Acad. Sci., 1996, v. 154, No 1, p. 82-83.

7         K.Amirkhanashvili, I.Rapoport, T.Andronikashvili. Preparation of Capillary Columns for Studies Sorbent-Sorbate Adsorbtion Interaction Bull. Georgian Acad. Sci., 1996, v. 154, No 2, p. 241-242.

8         K.Amirkhanashvili, I.Rapoport, T.Andronikashvili. Determination of Discrimination Index of Capillary Column Applied for Studies of Sorbent-Sorbate Adsorbtion Interaction. Bull. Georgian Acad. Sci., 1996, v. 154, No 3, p. 381-383.

 

1999

9         T.Andronikashvili, K.Amirkhanashvili, S.Urotadze, N.Burkiashvili, N.Osipova. Influence of the Mobile Phase on the Physico-Chemical Characteristics of the Phenolcarboxylic Acides. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 3-4, pp. 253-256.

 2000

10      A.Shvelashvili, A.Kozmanihsvili, M.Tskitishvili, N.Zhorzholiani, M.Kvitsiani, I.Beshkenadze, N.Ochigava, K.D.Amirkhanashvili. Some Coordination Compounds of Mg (II), Mn (II), Fe (II) and Fe (II) with the Bioligands. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 80-82.

11      K.Amirkhanashvili, M.Dzagania, N.Nadiradze, N.Burkiashvili, M.Zautashvili. Comparison of Chromatographic Properties of the Standard OV-1 and Liquid Crystal Stationary Phases. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 83-86.

12      К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили. Изучение хроматографических свойств жидкого кристалла пара[(4'-гексабензоилокси)-(4",4'"-бензоилнитрилбензоилокси)]фенилена. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 147-151.

13      К.Д.Амирханашвили, Л.Г.Эприкашвили, К.Г.Тавамаишвили. Получение и исследование поверхностно­ слойных сорбентов с новыми нетрадиционными твердыми носителями. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 123-127.

14      К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили, Н.О.Буркиашвили. Изучение разделения смеси некоторых веществ на разных капиллярных колонках, покрытых метилсиликоновым эластомером. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 119-121.

 

2001

15      Shvelashvili A., Amirkhanashvili K., Sakvarelidze T., Adeishvili G.  Synthesis and Investigation of Coordination Compounds of  some Transition Metals with Volatile Inhibitors of Corrosion. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 3, p. 488-491.                                       

                       16. А.Е Швелашвили., Э.Б Миминошвили., В.К Бельский,. К.Д Амиpханашвили., Г.П Адеишвили.,     Т.Н

                             Сакварелидзе. Кристаллическая и молекулярная структура [Cu (CH3COO )(ДНБ)   (OH2)2]H2OGeorgian

                             Engineering News, 2001,№1, р.105-109.

              

               

2002

17.    K.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.Буркиашвили, Н.И.Далбашвили. Изучение адсорбционных свойств короткой капиллярной колонки с неподвижной фазой SE-30 при использовании разных газ-носителей.  Georgian Eng. News, 2002, No 1, p. 102-106.

18.    К.Д.Амирханашвили, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, К.Э.Миминошвили, Э.Б.Миминошвили, В.В.Гобронидзе. Синтез и исследование координационных соединений меди (II) и цинка с динитробензоатами предельных вторичных аминов. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 111-113.

 

2003

19.  К.Д.Амирханашвили, К.Г.Тавамаишвили. Возможность использования твердых носителей на основе

        местного минерального сырья в газовой хроматографии. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4,

        с. 306-313.

20. К.Д.Амирханашвили, Т.Г.Андроникашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили, Н.О.Буркиашвили.

        Изучение хроматографических свойств жидкого кристалла гидрохинон-бис-(п-гептилоксибанзоата)

         методом капиллярной хроматографии. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 113-115.

21.   К.Д.Амирханашвили, К.Г.Тавамаишвили. Новые твердые носители для газо-жидкостной хроматографии

         на основе природных цеолитов. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 116-120.

22.   К.Д.Амирханашвили, К.Г.Тавамаишвили. Влияние природы твердого носителя на величину растворения хроматографируемых соединений в неподвижной фазе. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 121-123.

23.   К.Д.Амирханашвили, Н.И.Далбашвили, Н.А.Надирадзе. Изучение влияния давления на хромато-графическое разделение "керосиновой" фракции нефти. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 151-152.

 

 

 

 

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

გამომცემლობა

პირობითი თაბახი

1.      

2003

კ.ამირხანაშვილი, რ.გახოკიძე,

ნ.სიდამონიძე

ბიორგანულ ნაერთთა კვლევის მეთოდები

თბილისი: უნივერსალი, 153 გვ.

9,56

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.     

1997

Материалыго Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии (Proceedings of the 1st West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography). Львов: Западноукраинcкий НЦ национальной АН

T.G.Andronikashvili, K.D.Amirkhanashvili

The Adsorption Characte-ristics of the Stationary Phase-Liquid Crystal Polymethylacrylate, Intended for the Separation of Adamantane and Its Derivatives

p. 119-121

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Л.Г.Эприкашвили, К.Д.Амирханашвили, К.Тавамаишвили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые твердые носители для газовой хроматографии на основе местного минерального сырья

 

 

 

 

 

 

 

c. 294-298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2002

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები # 6 (445), 2002.

 

 

. ამირხანაშვილი., .ნადირაძე., .დალბაშვილი., .ბურკიაშვილი.

 

 

 

ნაჯერი და რომატული ნახშირწყალბადების დაყოფაზე პილარული სვეტების მახასიათებ-ლების და აირმატარებ-ლის ბუნების gავლენის კვლევა.

 

 

გვ. 47-51

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

Z.Eprikashvili, T.Kordzakhia, T.G.Andronikashvili, K.Amirkhanashvili, K.Kvariani

 

 

 

 

K.D.Amirkhanashvili, T.G.Andronikashvili, N.A.Nadiradze, N.O.Burkiashvilii, N.I.Dalbashvili

Influence of Adsorption Column Temperature and Initial Water Concentration of Alcohol on the Optimization Process of Desiccation of Alcohols on Synthetic Zeolites

 

Effects of Carrier Gas Nature on the Adsorbtion Properties of the Capillary Column With ov-1 Stationary Phase

p. 47-53

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 101-107