დოლიძე ლიპარიტ

 

მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

            А.В.Долидзе, Г.Р.Кварцхава, Р.В.Чедия, Т.Г.Самсония, Л.А.Долидзе. Некоторые вопросы утилизации жидкого ракетного топлива. Georgian Eng. News, 1999, No 3, p. 88-89.

            Г.Р.Кварцхава, А.В.Долидзе, Л.А.Долидзе, Н.У.Ноникашвили, А.В.Кириакиди, Р.В.Чедия. Получение из ракетного топлива смеси ацетилксилидинов и ее применение в качестве стабилизатора растворов пероксида водорода. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 164-165.

            Л.А.Долидзе, Н.А.Кавтарадзе, К.К.Джапаридзе, З.Г.Гургенидзе, Т.Г.Учанейшвили, Р.В.Чедия. Обессеривание нафталиновой фракции смолы высокотемпературного коксования угля с применением природного и модифицированных клиноптилолитов. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 136-138.

            G. Kvartskhava, R. Chedia, L. Dolidze, A. Dolidze. Utilization of Liquid Propellant. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 2, p. 148-149.

            ლ.დოლიძე, ნ.ქავთარაძე, თ.უჩანეიშვილი, ა.კირიაკიდი, რ.ჭედია, ლ.მცხვეთაძე, ა.დოლიძე. 1,2,3,4-ტეტრაოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრონაფთალინის დიჰიდრატის (ოქსოლინის) მიღების სრული ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 229-233.

            L.Dolidze, T.Uchaneishvili, N.Kavtaradze, R.Chedia, A.Kandelaki, A.Dolidze. Research of Possibilities of Naphthalene Preparation from the Fraction of Low Debetic Georgian Oils. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 245-249.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება