ეპრიკაშვილი ლუბა

 

 წამყვანი  მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.  T.Andronikashvili , G.Tsitsishvili , Sh.Sabelashvili , T.Chumburidze, L.Eprikashvili. Chromatographic properties of 

    Tuffs containing some Zeolites. Journal of Chromatogr. 1978. v. 148. N 1, p. 61-68..

2.  T.Andronikashvili, L.Eprikashvili. Use of Zeolites on standart solid Supports in Gas Chromatography. Journal of  

    Chromatogr. 1984, v. 286, p. 3-10.

3. Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Л.Я.Лаперашвили, Т.К.Квернадзе. Способ определения цеолита  

    нанесенного на твердый носитель. Авт. свидет. №1087467/открытия изобретен., промышл. образцы,

    товарные знаки, 1984,№15,с.79.

 

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

36

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

13

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

3

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1996

1.        Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Г.З.Иоселиани. Приближенный расчет некоторых термодинамических характеристик системы углеводород­цеолит типа Х по данным газовой хроматографии. Журнал физической химии, 1996, т.  70, № 1, с. 173­175.

2.        Н.В.Пирцхалава, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Изменение термодинамических характеристик адсорбции некоторых производных бензола в зависимости от молекулярно­ситового действия адсорбента. Журнал физической химии, 1996, т.  70, № 1, с.  176­178.

3.        Т.Н.Кордзахия, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Влияние катионной формы клиноптилолита на характеристики процесса обезвоживания диметилформамида. Журнал физической химии, 1996, т.  70, № 1, с.  179­180.

 

 

1997

4.        Т.Н.Кордзахия, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили. Влияние исходной концентрации воды в диметилформамиде на динамические показатели процесса осушки. Известия АН Грузии, сер. хим., 1997, т. 23, № 1-4, с. 121­123.

 

1998

5.        Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Н.А.Кахидзе, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили. Катионмодифицированные формы клиноптилолита в процессах обезвоживания органических растворителей. Азербайджанский хим. журнал, 1998, № 3, с. 12­17.

6.        T.G.Andronikashvili, L.G.Eprikashvili. Gas Chromatographic Determination of Fractions of Supface-Layer Sorbents Over the Active Agent and Solid Support. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 1, p. 77-79.

7.        T.Andronikashvili, M.Dzagania, L.Eprikashvili, M.Zautashvili. Chromatographic Separation of Some Isomers Over Liquid Crystal by the Use of Silver and Cadmium Ions as Complex Forming Agents. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 2, p. 244-247.

8.        T.Kordzakhia, N.Kakhidze, L.Eprikashvili, T.Andronikashvili. On Possibility of Application of Natural Zeolites of Sedimentary Origin for Desiccation of Etylacetate. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 3, p. 441-443.

9.        Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили, Е.А.Гамкрелидзе. Адсорбционное обезвоживание некоторых органических растворителей модифицированным клиноптилолитсодержащим туфом месторождения Грузии. Известия АН Грузии, сер. хим., 1998, т. 24, № 1-4, с. 73-77.

10.     Т.Н.Кордзахия, Н.А.Кахидзе, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Влияние природы растворителя на осушающeю способность цеолитов. Известия АН Грузии, сер. хим., 1998, т. 24, № 1-4, с. 78-80.

11.     Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили. Влияние природы активного агента в поверхностно­слойных сорбентах на характер разделения смеси углеводородных газов. Georgian Eng. News, 1998, No 2(6), pp. 57-60.

1999

12.     N.Kakhidze, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili, T.Andronikashvili. Study of Desiccation of Ethylacetate Over Clinoptilollite Containing Tuffs Modified by Alkali and Alkali-Earth Metal Cations. Bull. Georgian Acad. Sci., 1999, v. 159, No 2, p. 274-275.

13.     Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили. Возможноcть иcпользования мезопориcтого адcорбента cемейcтва M41S в газовой хроматографии. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, №1-2, c. 71-75.

14.     T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili, N.Pirtskhalava. Separation of Closely Related Systems by Gas-Chromatography. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, № 1-2, p. 76-83.

15.     Т.Н.Кордзахия, М.Н.Бурджанадзе, Н.А.Кахидзе, Л.Г.Эприкашвили. Адсорбционные свойства некоторых катионмодифицированных клиноптилолитсодержащих туфов по отношению к влаге. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 260-262.

16.     Н.А.Кахидзе, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Влияние катиона марганца на обезвоживающую способность клиноптилолита. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 105-107.

17.     Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания, М.Г.Зауташвили, Н.В.Пирцхалава, К.Г.Тавамаишвили. Исследование влияния природы твердого носителя на хроматографические свойства неподвижной жидкости. Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 61-63.

 

 

2000

18.     Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, Д.Г.Чавчанидзе. Хроматографичеcкое разделение cмеcи полицикличеcких углеводородов на мезопориcтом адcорбенте cемейcтва M41S. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 2000, т. 26, № 1-2, c. 88-93.

19.     Т.Н.Кордзахия, Д.С.Чипашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.А.Кахидзе, Н.З.Кобаладзе. Термический анализ природных цеолитов некоторых месторождений Грузии. Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 98-102.

20.     К.Д.Амирханашвили, Л.Г.Эприкашвили, К.Г.Тавамаишвили. Получение и исследование поверхностно­ слойных сорбентов с новыми нетрадиционными твердыми носителями. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 123-127.

21.     М.Г.Зауташвили, Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили. О возможности использования мезопористых адсорбентов для хроматографического разделения изомеров пиколина. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 128-130.

 

2001

22.     T.Andronikashvili, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili. Studies on Application of Natural Zeolites for Desiccation of Monohydric Alcohols.Chemical & Environmental Research, 2001, v. 10, No 3&4, p. 351-354.

23.     Т.Андроникашвили, Л.Эприкашвили, Т.Кордзахия. Перспективы использования модифицированных клиноптилолитов в качестве осушителей. Азербайджанский хим. журнал, 2001, № 3, с. 19­22.

24.     Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, М.А.Дзагания. Хроматографическое разделение некоторых ароматических углеводородов на модифицированных мезопористых адсорбентах семейства М41S. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 97-103.

25.     Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава, Т.Г.Андроникашвили, М.Г.Зауташвили. Возможность повышения разрешающей способности газо­хроматографических колонок. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 104-107.

26.     Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания, Н.A.Кахидзе. Исследование влияния природы неподвижной фазы на некоторые термодинамические характеристики адсорбируемых ароматических углеводородов. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 294-299.

27.     L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, M.Dzagania, N.Khazaradze. The Study of the Influence of Natural Zeolites on Some Biometrical Indices of Garden Peppergrass. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2001, v. 27, № 3-4, p. 296-299.

28.     Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили. К повышению обезвоживающей способности природных цеолитов. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 123-126.

2002

29.     Т.Андроникашвили, Т.Кордзахия, Л.Эприкашвили. Изучение динамики адсорбционной осушки некоторых растворителей, используемых в практике ВЭЖХ. Журнал хроматографичного товариства (Украина), 2002, т. II, № 1, с. 3­7.

30.     М.Г.Зауташвили, Л.Г.Эприкашвили, Г.В.Цинцадзе, Н.А.Куциава. К повышению разрешающей способности мезопористых адсорбентов семейства М41S путем их катионной модификации. Журнал хроматографичного товариства (Украина), 2002, т. II, № 4, с. 15­21.

31.     L.Eprikashvili, K.Kvariani, N.Skhirtladze, D.Chipashvili, B.Tutberidze. Thermal Properties of Chabazite from Gomareti Plateau (Georgia). Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, v. 165, № 3, p. 519­521.

32.     Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, М.А.Дзагания. К оценке пригодности применения мезопористых адсорбентов семейства М41S для разделения изомеров некоторых органических соединений. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 101-108.

33.     М.Г.Цинцадзе, Н.О.Киласония, Т.Г.Цинцадзе, Л.Г.Эприкашвили, Р.П.Джорбенадзе, М.М.Абашидзе, Н.Д.Геловани, Ц.П.Мгалоблишвили. Синтез и исследование координационных соединений хлорида и тиоцианта кобальта (II) с бензоилгидразоном парадиметил аминобензальдегида. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 101-103.

34.     Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили. Адсорбционное обезвоживание системы метанол­вода с помощью природных цеолитов месторождений Грузии. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 146-148.

2003

35.     Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, М.Н.Бурджанадзе, Т.Н.Кордзахия. Адсорбционные свойства некоторых природных шабазитов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 127-129.

36.     Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия. Осушка одноатомных спиртов С2–С5 на некоторых на некоторых природных цеолитах группы шабазита. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 130-132.

 

 

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1994

1.       T.G.Andronikashvili, L.G.Eprikashvili, N.V.Pirtskhalava, Z.Witkiewicz. Chromatographic Separation of Monofluorotoluene, Monochlorotoluene and Xylene. Chem. Anal. (Warsaw), 1994, v. 39, p. 509-513. – ნუსხა 1, # 168

2.       T.G.Andronikashvili, L.G.Eprikashvili, N.V.Pirtskhalava, G.N.Kirov, V.P.Valtchev. Gas Chromatographic Separation of Isomeric Benzene Derivatives Using Molecular Sieves, Combined with Partition Columns. Chromatographia, 1994, v. 38, № 9-10, p. 613-616. – ნუსხა 1, # 200

 

1997

3.       T.Andronikashvili, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili, E.Gamkrelidze. Zeolite Application for Desiccation of Solvents Used in HPLC. Chem. Anal. (Warsaw), 1997, v. 42, p. 555-560. ნუსხა 1, # 168

4.       T.G.Andronikashvili, L.G.Eprikashvili, Z.G.Eprikashvili. Influence of the Nature of Solid Support and the Dispersity of the Active Agent on the Performance of Chromatographic Columns Packed with Surface-Layer Sorbents. Chromatographia, 1997, v. 46, p. 156-160. – ნუსხა 1, # 200

 

 

1999

5.       T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili. Effect of the Nature of the Carrier-Gas on the Character of the Gas-Chromatographic Separation of Isomeric Mixture of Benzene Derivatives. Chromatographia, 1999, v. 50, No 1 / 2, p. 57-60. ნუსხა 1, # 200

 

2002

6.       T.Andronikashvili, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili. About Expediency of Application of Natural Zeolites for Desiccation of Organic Solvents. Chem. Anal. (Warsaw), 2002, v. 47, p. 951-956. – ნუსხა 1, # 168

 

 

 

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1996

"Теория и практика адсорбционных процессов" (Материалы 8­ой международной конференции). Москва: РАН

Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили, Е.А.Гамкрелидзе

Обезвоживание некоторых органических растворителей на катион-модифицированных формах клиноптилолит-содержащих туфов

с. 17-18

2.      

1996

Сб.  "Научные труды Кутаисского технического университета", Кутаиси: Сакартвело

Л.Г.Эприкашвили, Т.Н.Кордзахия, Т.Г.Андроникашвили, Е.А.Гамкрелидзе

Исследование процесса обезвоживания диметилформамида с помощью природных цеолитов в динамических условиях

№ 1,

с. 86­92

3.      

1997

Материалы 1­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии (Proceedings of the 1st West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography). Львов: Западноукраинcкий НЦ национальной АН

Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили

Цеолиты в газовой хроматографии

c. 14­16

4.      

1997

Т.Н.Кордзахия, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили

Исследование процесса обезвоживания органи-ческих растворителей с помощью природных цеолитов

c. 20202

5.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

Л.Эприкашвили, Н.Кахидзе, Т.Кордзахия, Т.Андроникашвили

Исследование адсорбционно- поглотительных свойств некоторых природных цеолитов Грузии

c. 106-111

6.      

2000

 

 

 

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили

Модификация мезопо-риcтых молекулярных сит c целью повышения их разделительной cпоcобноcти

c. 18-20.

7.      

 

Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава

К возмжности повыше-ния эффективности хроматографического анализа сложных изомерных систем

c. 79-80

8.      

 

Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания

Влияние природы твер-дого носителя на хрома-тографические свойства жидкокристаллической неподвижной фазы

c. 104-107

9.      

 

Т.Кордзахия, Я.Ружи-ло, Т.Андроникашви-ли, Л.Эприкашвили

Адсорбционная осушка некоторых органических растворителей

c. 265-268

10.   

 

Л.Г.Эприкашвили, К.Д.Амирханашвили, К.Тавамаишвили

Новые твердые носители для газовой хроматографии на основе местного минерального сырья

c. 294-298

11.   

2000

ქსტუ III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები

ლ.ეპრიკაშვილი, მ.ზაუტაშვილი, ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე

მეზოფორული ადსორ-ბენტის გამოყენების შესაძლებლობა აირად ქრომატოგრაფიაში

გვ. 237-239

12.   

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(rusul da inglisur enebze)

Л.Г.Эприкашвили, Т.Н.Кордзахия, М.А.Дзагания, Н.Хазарадзе

Исследование влияния филлипситсодержащей горной породы на неко-торые биометрические показатели и выходную продуктивность креcc­салата

с. 38-41

13.   

2002

სტუ-ს შრომები

ლ. ეპრიკაშვილი,

მ. ზაუტაშვილი,

თ.ანდრონიკაშვილი

მეზოფორული მასალების გამოყენება აირად ქრომატოგრაფიაში

გვ. 32-37

 

 

  

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1.      Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, Т.Н.Кордзахия. Влияние катионной модификации эрионита на его адсорбционные свойства. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004,т.30,№ 3-4, с.1-5.

2.       Л.Г.Эприкашвили,М.А.Дзагания, Н.В.Пирцхалава, М.Г.Зауташвили. Хроматографическое разделение

 некоторых модельных систем на силикалите­1 модифицированном солями кадмия, таллия и серебра.

 Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с.9-15.

3.     Л.Г.Эприкашвили,Н.В.Пирцхалава,М.А.Дзагания,М.Г.Зауташвили,М.Т.Турманидзе.Оптмизация газо­ адсорбцонной хроматографии с использовнием газов­носителей. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с. 82-93.