ჯაფარიძე ლეილა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.        Кобахидзе Е.И., Куридзе Л. В., Джапаридзе Л. К., Абашидзе С.Г.. Новые модификации аскангеля и их применение в практике. Сб. трудов-`Наука производству~, V,  Мецниереба, Тбилиси, 1983,с. 206-213.

 

2.        E.I Kobakhidze, L.V. Kuridze, L.K. Japaridze, S.Sh. Salukvadze, S.G. Abashidze, E.E. Mzareulova. Colloid-Chemical Principles of Surface and Struktural-Mechonical Properties of Natural Alumino Silicates. Proceedings of the 5th conference on Colloid Chemistry in Memoriam Ervin wolfram. Balatonfured, 4-7.10.1988. L. Eotvos University. Budapest, 1990. p. 267-270.

 

3.        გ. ციციშვილი, ლ. ჯაფარიძე, ე. კობახიძე, დ. ბარნაბიშვილი, ნ. გოგოძე, წიბახაშვილი. კარბონიზაციის გავლენა ბენტონიტური თიხებისა და დიატომიტის ფოროვან სტრუქტურაზე. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, 1993, ტ. 147, #2, გვ. 262-265.

 

             

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003)

 

            1998

 

1.       ე. კობახიძე, ლ. ჯაფარიძე, ლ. ქურიძე, ე. სალუქვაძე, ც. გაბელია. თიხოვანი მინერალების კარბონიზირების მექანიზმის კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 1998, ტ. 24, #1-4, გვ.90-92.

 

1999

 

2.       ე. კობახიძე, ლ. ჯაფარიძე, ლ. ქურიძე, ე. სალუქვაძე, ც. გაბელია. ბენტონიტური თიხების კარბონიზირება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 1999, ტ. 25, #1-2, გვ.121-124.

 

2001

 

3.       ე. კობახიძე, ლ. ქურიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე, ლ. ჯაფარიძე, ე. კაშია. კარბონიზირებული მინერალების კლასიფიკაცია და გამოყენება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 2001, ტ. 27, #1-2, გვ. 122-126.

4.       E. Kobakhidze, L. Kuridze, L. Japaridze, E. Salukvadze, Ts. Gabelia, E. Kashia. Directed Regulation of Colloid-Chemical Properties of Natural Silicate Disperse Systems and their Application in Various Spheres of Industry. Georgia Chemical Journal. 2001. v. 1.N1. p. 29-30.

 

2002

 5.       ე. კობახიძე, ლ. ქურიძე, ლ. ჯაფარიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე. კოლოიდურ-ქიმიური მასალათმცოდნეობა. ახალი მასალების მიღება მიზანმიმართული თვისებებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. #6 (445), 2002, თბილისი, გვ. 24-29.

 

2003

 6.       Чарквиани М.К., Кашия Л.Д., Джапаридзе Л.К., Габелия Ц.С., ИК спектры модифицированных форм синтетического маццита. Хим. журн. Грузии, 2003, т.3, №2, с. 147-149.