კაშია ლილი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2002
1.  М.К.Чарквиани, Л.Д.Кашия, Л.К.Джапаридзе, Ц.С.Габелия. ИК-спектры модифицированных форм синтетического маццита. Хим. журнал Грузии, 2002, т. 3, № 2, с. 147-149.

2003
2.  М.К.Чарквиани, Л.Д.Кашия, Л.К.Джапаридзе, Ц.С.Габелия. ИК-спектры модифицированных форм синтетического маццита. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 147-149