მეტრეველი ლელა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

არა აქვს

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

_

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

_

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.        A.Shvelashvili, M.Churadze, L.Metreveli. Synthesis and Studies of Trimecaine-Containing Mixed Acidoligand Coordination Compounds of Transition Metals. Bull. Georgian Acad. Sсi., 1996, v. 153, No 2, p. 232-234.

2001

2.        G.Tsintsadze, N.Zhorzholiani, M.Tskitishvili, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Divers-ligand Complex Compounds of Biometals with Citric Acid and Sulfanilamides in Weak Acid Medium. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 294-296.

3.        G.Tsintsadze, M.Tskitishvili, N.Zhorzholiani, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Interaction of Sulfanilamides with Citric Acid. Proc. Georgian Acad. Sci., Chem. Ser., 2001, v. 27, №1-2, p. 28-31.

2002

4.        გ.ცინცაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ლ.მეტრეველი, ი.ბეშკენაძე, ო.სვანიძე. ბიოლითონთა სხვადასხვალიგანდიანი კომპლექსნაერთების წარმოქმნა სულფანილამიდებთან და ლიმონის მჟავასთან ხსნარებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 205-209.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

არა აქვს

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1995

"თანამედროვე მედიცინის აქტუალური საკითხები" სამეცნიერო შრომათა კრებული.

თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ა.შველაშვილი, მ.ჭურაძე, ლ.მეტრეველი

გარდამავალი ლითონების ნოვოკაინშემცველი შერეულაციდო-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და გამოკვლევა

ტ. XXXI, გვ. 239-241

2.      

1996

სამეცნიერო შრომათა კრებული.

თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ა.შველაშვილი, მ.ჭურაძე, ლ.მეტრეველი

გარდამავალი ლითონების ნოვოკაინშემცველი შერეულაციდო-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და გამოკვლევა II

ტ. XXXII, გვ. 336-338

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 არა აქვს

 

 გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 არა აქვს

 

 მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 არა აქვს