ქურიძე ლამარა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Л.В. Куридзе, М.Е. Шишниашвили, Е. И. Мзареулова.  Разложение продуктов окисления углеводов на                

        анионите АВ-17. Сб. "Хелаты металлов  природных саединений и их применение". Мецниереба.        

        Тбилиси. 1974г. с. 13-18.

 

  1. Е.И. Кобахидзе, Л. В. Куридзе, Е. Ш. Салуквадзе, Л.К. Джапаридзе, С. Г. Абашидзе. Морозостойкие промывочные суспензии аскангеля. Нефтяное хозяйство. 11, 1986. 61с.

 

  1. E.I Kobakhidze, L.V. Kuridze, L.K. Japaridze, S.Sh. Salukvadze, S.G. Abashidze, E.E. Mzareulova. Colloid-Chemical Principles of Surface and Struktural-Mechonical Properties of Natural Alumino Silicates. Proceedings of the 5th conference on Colloid Chemistry in Memoriam Ervin wolfram. Balatonfured, 4-7.10.1988. L. Eotvos University. Budapest, 1990. p. 267-270.

 

             

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003)

 

                      1998

 

1.       ე. კობახიძე, ლ. ჯაფარიძე, ლ. ქურიძე, ე. სალუქვაძე, ც. გაბელია. თიხოვანი  

    მინერალების კარბონიზირების მექანიზმის კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ.  

    სერ., 1998, ტ. 24, #14, გვ. 90-92.

 

 

1999

 

2.       ე. კობახიძე, ლ. ჯაფარიძე, ლ. ქურიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე. ბენტონიტური

    თიხების კარბონიზირება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერ. 1999, ტ. 25, #1-2, გვ.   

   119-124.

 

           2001

 

3.       ე. კობახიძე, ლ. ქურიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე, ლ. ჯაფარიძე, ე. კაშია.    

              კარბონიზირებული მინერალების კლასიფიკაცია და გამოყენება. საქ. მეცნ. აკადემიის  

              მაცნე, ქიმ. სერ. 2001, ტ. 27, #1-2, გვ. 122-126.

 

4.       E. Kobakhidze, L. Kuridze, L. Japaridze, E. Salukvadze, Ts. Gabellia, E. Kashia. Directed Regulation of Colloid-Chemical Properties of Natural Silicate Disperse Systems and their Application in Various spheres of Industry. Georgia Chem. Journal, 2001, v. 1, #1. P.29-30.

   

          2002

 

5.       ე. კობახიძე, ლ. ქურიძე, ლ. ჯაფარიძე, ც. გაბელია, ე. სალუქვაძე. კოლოიდურ-

   ქიმიური მასალათმცოდნეობა. ახალი მასალები მიზანმიმართული თვისებებით.

   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, #6 (445), 2002, თბილისი.

   გვ. 24-5