სამხარაძე ლია

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  Л.О.Самхарадзе, Г.И.Баларджишвили, Р.К.Магдеева, А.В.Долидзе. О хемостерилизующей активности некоторых фосфорорганических соединений. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 152-154.

2.  Л.О.Самхарадзе, Г.И.Баларджишвили, Р.К.Магдеева, А.В.Долидзе. Гербицидная и фунгицидная активность некоторых фосфорорганических соединений с пятичленным циклом. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 144-146.