ტატიაშვილი ლეილა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  მ.ბუზარიაშვილი, ლ.ტატიაშვილი, თ.ალავიძე, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტენების იზომერებისა და ციკლოჰექსენის ნარევის ქრომატოგრაფიული ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, ¹1_4, გვ. 51-54.

2.  ლ.ტატიაშვილი, კ.გიტისი, მ.სტეფანიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტადიენების კატალიზური სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 230-232.

3.  ლ.ტატიაშვილი, მ.სტეფანიშვილი, ა.დოლიძე. ბუნებრივი ცეოლითების რკინის იონებით მოდიფიცირების გავლენა ციკლოჰექსანოლის გარდაქმნაზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 39-41.

4.  Н.П.Церодзе, О.Г.Ломтадзе, Л.Т.Татиашвили, А.В.Долидзе. Изомеризация парафиновых углеводородов бензиновой фракции на модифицированном ионами железа природном цеолите. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 250-252.