თოფურიძე ლეილა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Топуридз Л.Ф., Хитири Г.Ш., Меликадзе Л.Д. Исследование Самгорской нефти. Известия АН ГССР, 1979,     т.5, № 1, с.63-71.

2.       Медикадзе Л.Д., Топуридзе Л.Ф., Хитири Г.Ш., Хецуриани Н.Т. - Коагуляционная деасфальтенизация высококипящих остатков нефти. Сообщения Академии наук ГССР, 1984, 116, № 1, с.105-107.

3.       Медикадзе Л.Д., Топуридзе Л.Ф., Хитири Г.Ш., Хецуриани Н.Т. - Влияние температуры продуктов коагуляционной деасфальтенизаций мазутов Грузинских нефтей. Известия АН ГССР, серия химическая, 1988, т.14, № 2, с.143-146.

4.       თოფურიძე ლ., მელიქაძე ლ., ხიტირი გ., ხეცურიანი ნ. - ნინოწმინდის ნავთობის შესწავლა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია, 1989, 125, # 4, გვ. 291-295.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

5

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.       ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი. რუსთავის საბადოს ნავთობის (ჭაბ.16ა) შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, ტ. 151, # 1, გვ. 52-55.

1998

2.       ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი. ოქუმის საბადოს ნავთობის ქიმიური ბუნებისა და სასაქონლო თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, # 1-2, გვ. 148-151.

1999

3.       ს.ჩიქვილაძე, ი.ედილაშვილი, ი.ლიტვინცევი, ნ.ხეცურიანი, ლ.თოფურიძე, გ.ბახტურიძე. 1,2-ციკლოჰექსანდიოლის მიღება ციკლოჰექსანის ეპოქსიდირებით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 1-2, გვ. 61-65.

2000

4.       ი.ედილაშვილი, ს.ჩიკვილაძე, ლ.თოფურიძე, რ.ახობაძე, თ.გაბუნია. ციკლოჰექსენის კატალიზური ეპოქსიდირების რეაქციის პირობების და კინეტიკური კანონზომიერებების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, #1-2, გვ. 118-122.

 

2003

5.       .ედილაშვილი, .უშურაული, .თოფურიძე, .ხიტირი, .ხეცურიანი, .ახობაძე, .თოფურია, .გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 161-162.