არეშიძე მზევინარი

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელიპუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2003

1.  Е.М.Бенашвили, М.А.Арешидзе, К.К.Чхеидзе, Г.А.Канделаки, Т.Г.Учанейшвили. Каталитический крекинг керосино-газоилевой фракции самгорской нефти в присутствии комплексных цеолитсодержащих катализаторов. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 1-2, с. 126-130.